نتایج آزمون استخدامی شرکت

کـد شرکت کننده

امتیاز حسابداری

امتیاز حسابرسی

امتیاز کارورزی

امتیاز مصاحبه

امتیاز کل 100/ 120

حداقل امتیاز پذیرش 70

950716

خانم فرهنگ

 7

 14

 -

 -

 10.5

950716 

آقای نظری

 30

 23

 -

 -

 26.5

950716 

خانم شهیدی

 31

 11

 -

 -

 21

950716 

آقای صابری

 29

 14

 -

 -

 21.5

950716 

آقای قبادی

 30

 12

 -

 -

 21

950716

آقای دهقانی

 21

 20

 -

 -

 20.5

950716

آقای اوسیه

 30

 0

 -

 -

 15

950716

آقای افشاری

 34

 22

 -

 -

 28

950814001

خانم چاقمی

 25

 23

 -

 -

 24

950814002

آقای موسی زاده

 20  10  -  15

950814003

آقای زید علی

 16

 4

 -

 10

 950814004

آقای سلیمان پور

 26  20  23

950814005 

آقای مولائی

 29  20  -  24.5

950814006 

خانم قهرمانی

 17  17  -  17

950814007 

آقای ابراهیم زاده

 28  19  -  23.5

 950814008

آقای غلامی

 33 17  -  25

 950814009

آقای بهبودی

 31  11   -  21

 950814011

خانم حمیدی

 36  22  -  29

 950814012

آقای نادری

 52  33  -  42.5

 950814013

خانم جهانی

 17  -  -  8.5

 950814014

خانم یوسفی

 23  -  -  11.5

 950814015

خانم خلج نژاد

 31  22  26.5

 950814017

آقای سقفی

 19  12  15.5

 950814018

خانم مختاری

 43  15  29

 950814024

آقای اسکندری

 23  17  20

 950814025

خانم کشت پور

 31  22 - -  26.5

1361186275

خانم دیده بان

 24  18 - -  21

2752919190

خانم مردانه

 17  23      20

0013709453

خانم ریوندی

 24  16      20

0310301262

آقای عظیمی

 22  19      20.5

5279722006

آقای خضری

 7  7      7

2580357556

آقای پور قلی

 7  10      8.5

 4391563088

خانم امیری

 14  12      13

 0323878458

خانم توده روستا

 24  16      20

 3360242246

آقای نجفی

 15   23      19

 0084300371

 

 32  24      28

 4899864655

خانم زینلی

 19  20      19.5

2280029553

خانم جعفری

 4  9      6.5

2680070259

خانم دوامی

 21  23      22

5099016111

خانم حاجی پور

 15  30      22.5

6279568644

 

 28  20      24

4890077634

آقای رنجبر رفیع

 18  26      22

0324018101

خانم کاظمی

 10  12      11

4270709561

آقای احمدی

 25  10      17.5

5279961541

فاطمه شیرانی

 15  18      16.5

4072798525

فرزاد سپهوند

 20  24      22

0310873460

لیلا محبی

 18  14      16

0015186431

ریحانه سعیدی

 21  15      18

3255935016

سمیرا جمشیدی

 19  15      17

0670214418

سعید خالق دادی

 3  10      6.5

اعظم آذری

 38  21      29.5

 

پایان آزمون دوره پاییز 1395

 امتیاز کل : 120 / امتیاز کارورزی : 50 و امتیاز آزمون 50 - ( 20 امتیاز داخلی ) برای کارآموزان اقتصاد قرن و پارس حساب

امتیاز کل : 100 / امتیاز آزمون : 50 و امتیاز مصاحبه 50 برای کارجویان شرکت اقتصاد قرن و پارس حساب

حداقل نمره پذیرش : 70 امتیاز


 

خواندن 618 دفعه