نتایج آزمون استخدامی شرکت

کـد شرکت کننده

امتیاز حسابداری

امتیاز حسابرسی

امتیاز کارورزی

امتیاز مصاحبه

امتیاز کل / 120

حداقل امتیاز پذیرش 70

950716

خانم فرهنگ

 7

 14

 -

 -

 10.5

950716 

آقای نظری

 30

 23

 -

 -

 26.5

950716 

خانم شهیدی

 31

 11

 -

 -

 21

950716 

آقای صابری

 29

 14

 -

 -

 21.5

950716 

آقای قبادی

 30

 12

 -

 -

 21

950716

آقای دهقانی

 21

 20

 -

 -

 20.5

950716

آقای اوسیه

 30

 0

 -

 -

 15

950716

آقای افشاری

 34

 22

 -

 -

 23

950716

 

 

 

 

 

950716

 

 

 

 

 

 دوره پاییز 1395

 

خواندن 50 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: صدور گواهینامه ACCE