نتایج آزمون استخدامی شرکت

کـد شرکت کننده

امتیاز حسابداری

شرکتها / میانه

امتیاز حسابرسی

امتیاز کارورزی

امتیاز مصاحبه

امتیاز کل 100/ 120

حداقل امتیاز پذیرش 70

950716

خانم فرهنگ

 7

 14

 -

 -

 10.5

950716 

آقای نظری

 30

 23

 -

 -

 26.5

950716 

خانم شهیدی

 31

 11

 -

 -

 21

950716 

آقای صابری

 29

 14

 -

 -

 21.5

950716 

آقای قبادی

 30

 12

 -

 -

 21

950716

آقای دهقانی

 21

 20

 -

 -

 20.5

950716

آقای اوسیه

 30

 0

 -

 -

 15

950716

آقای افشاری

 34

 22

 -

 -

 28

950814001

خانم چاقمی

 25

 23

 -

 -

 24

950814002

آقای موسی زاده

 20  10  -  15

950814003

آقای زید علی

 16

 4

 -

 10

 950814004

آقای سلیمان پور

 26  20  23

950814005 

آقای مولائی

 29  20  -  24.5

950814006 

خانم قهرمانی

 17  17  -  17

950814007 

آقای ابراهیم زاده

 28  19  -  23.5

 950814008

آقای غلامی

 33 17  -  25

 950814009

آقای بهبودی

 31  11   -  21

 950814011

خانم حمیدی

 36  22  -  29

 950814012

آقای نادری

 52  33  -  42.5

 950814013

خانم جهانی

 17  -  -  8.5

 950814014

خانم یوسفی

 23  -  -  11.5

 950814015

خانم خلج نژاد

 31  22  26.5

 950814017

آقای سقفی

 19  12  15.5

 950814018

خانم مختاری

 43  15  29

 950814024

آقای اسکندری

 23  17  20

 950814025

خانم کشت پور

 31  22 - - 26.5

 

 دوره پاییز 1395

 امتیاز کل : 120 / امتیاز کارورزی : 50 و امتیاز آزمون 50 - ( 20 امتیاز داخلی ) برای کارآموزان اقتصاد قرن و پارس حساب

امتیاز کل : 100 / امتیاز آزمون : 50 و امتیاز مصاحبه 50 برای کارجویان شرکت اقتصاد قرن و پارس حساب

حداقل نمره پذیرش : 70 امتیاز

خواندن 217 دفعه