آموزش حقوق و دستمزد

روش محاسبات و آموزش حقوق و دستمزد

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.

تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 62 – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.

كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

شب کاری = ساعات شب کاری * 135% * 220 ساعت / حقوق پایه

ماده 58 - برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

کارهای نوبت کاری

1-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * 110% * 220 ساعت / حقوق پایه

2-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * 115% * 220 ساعت / حقوق پایه

3-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * 122.5% * 220 ساعت / حقوق پایه

(ساعات شب کاری از 22 تا 6 بامداد می باشد)

در رابطه با محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي ؛

سنوات = تعداد روزهاي كاركرد * 365 روز / حقوق پایه

ماده 24 - كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر ....... براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي

پايان كار .

عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .

اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق

اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد * 365 / 3 * حداقل پايه حقوق


نحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده ۳۷ قانون کار )

برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد.

البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم

شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که

وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن

بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.

با توجه به اينكه ساعات كاري در روز 7 ساعت و 20 دقيقه ميباشد پس هر شخص بايد در ماه 30 تا 7.33 كار كند كه ميشود 220 ساعت حالا اگه جمعه

ها و نصف روز پنج شنبه ها و ساير روزهاي تعطيل رو ازش كم كنيم ميشود خالص كاركرد شخص .

مثلا وقتي شخصي در ماه 180 ساعت كار ميكند و كل حقوق يك ماه را دريافت ميكند در واقع قسمتي از حقوق كه دريافت ميكند بابت ساعاتي است كه

شخص فعاليتي نداشته.

در قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:

44 ساعت / 6 روز کاری =7.33 که همان 7 ساعت و بیست دقیقه میشود.

خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار 7.33 است و این را در 30 روز ضرب کنید عدد220 ساعت در ماه

بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس 30 روز یا 220 ساعت محاسبه میکنید.

آشنایی با ثبت حقوق و دستمزد

بدهکار

هزینه ی حقوق و دستمزد      *****

هزینه بیمه (سهم کارفرما)                ****

بستانکار

بیمه پرداختنی کارفرما                     *****

بیمه سهم کارگر                             *****

مالیات حقوق و دستمزد                  ****   

حقوق و دستمزد پرداختنی        *******

بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد و بیمه

 

آشنایی با ثبت های پرداخت حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

حساب بانک                   ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

 

بیمه اجتماعی پرداختنی        ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی          ××××××

حساب بانک                 ×××××××

بابت پرداخت بیمه های پرداختنی 3% و 20% و7%


 

آموزش حقوق و دستمزد

اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصيل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گيرند يکی از انواع هزينه هايي را که با آن آشنا می شوند هزينه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت اين هزينه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت. باشناخت سيستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانين بيمه و ماليات و ساير موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموريت و تهيه اسناد و مدارک ثبت ليستهای حقوق و دستمزدو کسانی که در رشته امور مالی تحصيل می کنند بايد اطلاعات جامع و کافی در اين زمينه داشته باشند.

سيستم حقوق و دستمزد چگونه بايد باشد؟

هزينه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزينه های يک موسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مديريت واحدهای اقتصادی نياز به کنترل دقيق و منظمی در اين زمينه دارند و از طرفی می دانيد کارکنان يک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزايای خود را به شکل منظم دريافت کنند. و همچنين بايد توجه داشت که محاسبات تعيين حقوق و مزايا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولاًٌ قوانين کشورها، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزايای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذي ربط همچون وزارت دارايی برای وصول ماليات حقوق و سازمان تأمين اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتيجه موارد فوق ايجاد يک سيستم منظم و دقيق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

بنابراين يک سيستم حقوق و دستمزد بايد به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحيح قابل پرداخت به هر يک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگيری از پرداخت وجوه به شکل غير قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ايجاد نمايد.

بايد اشاره کرد امروزه رايانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق دستمزد را در مدت زمان بسيار کوتاه انجام می دهد وليکن رایانه يک ابزار، در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نمايد.

اجزاء و عناصر سيستم حقوق و دستمزد کدام اند؟

اجزاء و عناصر تشکيل دهنده يک سيستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اينکه اين سيستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و يا توليدی طراحی شده به شرح زير می باشد:

  • دايره کارگزينی
  • دايره ثبت ورود و خروج پرسنل
  • دايره حسابداری حقوق و دستمزد

وظيفه دايره کارگزينی چيست؟

واحد کارگزينی در هر موسسه وظيفه تهيه و تدوين دستورالعملها و آئين نامه ای استخدامی پرسنل با رعايت و مد نظر قرار دادن قوانين کار و امور اجتماعی و ساير قوانين را بر عهده دارد و از طرفی وظايف ديگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعيين شرح وظايف، نقل و انتقال پرسنل به ساير بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد.

وظيفه دايره ثبت ورود و خروج پرسنل چيست؟

وظيفه اين بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غياب هر يک از کارکنان در موسسات و واحدها می باشد که به طرق روشهای خاصی اين کار صورت می پذيرد.

وظيفه دايره حسابداری حقوق و دستمزد

اين دايره وظيفه تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد و تعيين مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر يک از پرسنل را به عهده دارد و در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر يک از پرسنل و کارکنان دراين دايره نگهداری می شود.

قرارداد کار و شرايط اساسی انعقاد قرارداد کار چگونه است؟

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی يا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت يا مدت غير موقت برای کارفرما انجام می دهد.

در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد موارد زير مشخص شود:

الف نوع کار يا حرفه يا وظيفه ای که کارگر بايد به آن اشتغال يابد.

ب حقوق يا مزد مبنا (پايه)

ج ساعات کار، تعطيلات و مرخصی ها

د محل انجام کار

هـ - تاريخ انعقاد قرارداد

و مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معين باشد

ز مواردی ديگر که عرف و عادت شغل يا محل ايجاب می نمايد.

طرفين می توانند با توافق يکديگر مدتی را به نام دوره آزمايشی کار تعيين نمايند که مدت دوره آزمايشی بايد در قرارداد کار مشخص شود.

حقوق يا مزد مبنا چيست؟

حقوقی که با رعايت قانون کار برای کارگزاران رسمی و يا به وسيله عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی) برای انجام يک ساعات کار يا توليد يک واحد محصول تعيين و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود را حقوق يا مزد مبنا می گويند.

اگر مزد کارگر بر اساس تعداد توليد و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد (پارچه کاری) پرداخت شود اصطلاحاً به آن کارمزد گويند.

مدت کار

بر اساس ماده 51 قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نيرو و يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرار می دهد به غير از مواردی که در قانون مستثنی شده است با توجه به اينکه ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.

طبق تبصره (1) اين ماده کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. بايد توجه داشت در ماده 52 قانون کار اشاره شده است که در کارهای سخت و زيان آور و زيرزمينی ساعت کار نبايد از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد .

اضافه کاری چيست و چه شرايطی دارد

در شرايط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرايط ذيل مجاز خواهد بود:

الف موافقت کارگر

ب پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ج ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايند مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين

منظور از شب کاری و نوبت کاری چيست؟

کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد دارد.

کار مختلط

کارهايی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

کار نوبتی                                                                

عبارت است از اينکه کاری در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبتهای آن در صبح يا عصر يا شب واقع شود .

بايد بدانيد برای هر ساعت کار در شب به غير از کارگران نوبتی (نوبت کارشان در صبح يا عصر يا شب است) 35% اضافه بر مزد ساعت کاری عادی تعلق می گيرد و اما طبق قانون، کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود 10% و چنانکه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گيرد 15% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و يا عصر و شب باشد 5/22% اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دريافت خواهندکرد.

بايد توجه داشته باشيد که ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعت در شبانه روز و يا 44 ساعت در هفته تجاوز نمايد ليکن ساعات کار در چهار هفته متوالی نبايد از 176 ساعت بيشتر شود.

نکته قابل توجه اينکه بايد بدانيد طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگران که شبانه يا کارهای خطرناک و سخت و زيان آور انجام می دهند ممنوع است.

تعطيلات و مرخصيها

طبق ماده 62 قانون کار در جمع روز تعطيلی هفته کارگران با استفاده از مزد می باشد.

بايد توجه داشت که در امور مربوط به خدمات عمومی نظير آب، برق، اتوبوسرانی و يا در کارگاههايی که حسب نوع يا ضرورت کار و يا توافق طرفين، به طرز مستمر روز ديگری برای تعطيل تعيين می شود همان روز در حکم روز تعطيل هفتگی خواهد بود به هر حال تعطيل يک روز معين در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به اين ترتيب روزيهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد .

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه يکماه است، ساير روزهای تعطيل جز ايام مرخصی محسوب نخواهند شد.

مرخصی ساليانه کارگرانی که به کارهای سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد، که استفاده از اين مرخصی حتی الامکان د ر دو نوبت در پايان هر شش ماه کار صورت می گيرد بايد بدانيد برای کار کمتر از يک سال مرخصی به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه می شود .

عيدی و پاداش

عيدی و پاداش کارگران در پايان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هيات دولت تعيين می گردد اما بايد توجه داشت که به طور معمول در پايان دوره مالی يا در پايان هر فصل مبالغی به عنوان عيدی و پاداش به کارکنان پرداخت می شود و در ضمن بايد بدانيد که معمولاً هيأت مديره مؤسسات برای پرداخت عيدی می توانند مبلغی بيش از حداقل تعيين شده از طرف هيئت دولت به کارگر پرداخت کند.

فوق العاده مأموريت

مأموريت به موردی اطلاق می شود که کارمند برای انجام کار حداقل 50 کيلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يک شب در محل مأموريت توقف نمايد.

فوق العاده مأموريت نبايد کمتر از مزد ثابت يا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنين کارفرما مکلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تأمين نمايد.

کسورات قانونی

مبالغی را که کارفرما به نمايندگی از طرف سازمانهای مربوط بر اساس مصوبه های قانونی از دستمزد کارگران و کارکنان کسر و به سازمانهای ذی نفع پرداخت می نمايد کسورات قانونی می گويند.

کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زير می باشد:

1 ماليات حقوق و دستمزد

2- حق بيمه اجتماعی سهم کارگر

3- بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائيات)

ماليات حقوق و دستمزد چيست؟

کارفرما موظف است در زمان تهيه ليست حقوق و دستمزد ماليات متعلق را با توجه به ضريب جدول مالياتی پس از کسر معافيتهای قانونی محاسبه نموده از حقوق کارگر و کارمند کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارايی واريز نمايد.

بايد بدانيد مهلت پرداخت ماليات حقوق و دستمزد حداکثر يک ماه پس از تنظيم ليست حقوق و دستمزد خود بود و در صورت تأخير در پرداخت آن جريمه دير کرد به کارفرما تعلق می گيرد.

حق بيمه های اجتماعی چيست و چگونه محاسبه می شود؟

بيمه شدگان تأمين اجتماعی يعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزايای مقرر در اين قانون را دارند.

که اهم مزايای بيمه را به شرح زير می توان نام برد:

الف بيمه های درمانی، حوادث و بيماريها

ب بارداری

ج دريافت مستمری که خود شامل، از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ می باشد.

به طور کلی حق بيمه ها اجتماعی جمعاً 30% حقوق و دستمزد ناخالص (حقوق و دستمزد مشمول بيمه قبل از کسور) می باشد که در واقع 7% از آنرا کارگر و 20% را کارفرما و 3% مابقی را دولت می پردازد.

انواع حق بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست؟

اشاره کردیم بیمه یکی از کسورات حقوق و دستمزد می باشد. در ضمن گفتیم کسانی که حق بیمه خود را پرداخت می نماید از مزایای قانونی استفاده خواهند نمود که در این زمینه بحث شد ولیکن باید بدانید بیمه شدگان وکسانی که بیمه پرداخت می نمایند می توانند گروههای مختلفی باشند که عمده ترین آنها به شرح زیر است:

1 بیمه شدگان تأمین اجتماعی                                                                          

2 بیمه شدگان کارکنان دولت

3 بیمه شدگان نیروهای مسلح

4 بیمه شدگان آینده ساز

دفترچه بیمه چیست؟

شاید به دفعات کلمه دفتر چه بیمه را شنیده باشید دفترچه بیمه، دفترچه ای است که در اختیار بیمه شدگان قرار دارد و بیمه شدگان برای استفاده از مزایای درمانی از این دفترچه استفاده می کنند.

بدین صورت که بیمه شده با ارائه این دفترچه به پزشکان و مراکز درمانی که طرف قرارداد با سازمان بیمه کننده فرد بیمه شده باشد هزینه کمتری را پرداخت خواهد نمود و سازمان بیمه کننده مابه التفاوت هزینه های درمانی را به پزشک یا مرکز درمانی پرداخت خواهد نمود.

بیمه بیکاری چیست؟

طبق ماده 3 بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقرارت این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. و بر اساس ماده 2 بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. بنابراین بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

توجه دارید بیمه شده زمانی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارد که اولاً قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد و ثانیاً بیمه شده ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.

جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجرمین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد.

با قوانین کار و امور اجتماعی به صورت کلی آشنا شدید باید توجه داشت نحوه استفاده از قوانین بیمه و مالیات و کاربرد آنها بحثهای زیادی دارد که در جایگاه خود مطرح خواهند شد.

حال مجدداً به اجزاء سیستم حقوق و دستمزد بر می گردیم.

اشاره شد که سیستم حقوق ودستمزد از دایره کارگزینی، دایره ثبت ورود و خروج و دایرۀ حسابداری حقوق و دستمزد تشکیل شده است و همچنین گفتیم که دایره کارگزینی وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آیین نامه های استخدام را با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده دارد و پس از ان موارد قانونی را عنوان کردیم و شما با آنها آشنا شدید حال وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل را و نحوه انجام کار آن را بررسی می نماییم.

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟

این دایره وظیفه گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار پرسنل را به عهده دارد که برای انجام این منظور به طور معمول از کارت ساعت یا کارت حضور غیاب استفاده می نماید.

کارت ساعت چیست؟

این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کار یا کارخانه و ساعت شروع و پایان کار آنها را هر روز و یا هر نوبت کار نشان می دهد و همچنین جمع ساعت کار و اضافه کاری آنها به وسیله این کارت نشان داده می شود.

به این معنا که برای هر فرد یک کارت اختصاص داده می شود که در آن زمان ورود شخص به محل کار یا خروج آن از محل کار به روشهای مختلفی از جمبه به وسیله ماشین و یا ساعتهای کارت زن و یا به صورت دستی مشخص و ثبت می شود که پس از اینکه ساعت کارکرد هر فرد ثبت شد در پایان ماه بر اساس آن ساعتهای اضافی کاری و سایر اطلاعات کارکرد فرد که باعث افزایش حقوق و یا کاهش آن می شود استخراج می شود و بر اساس کارت ساعت دایره حقوق و دستمزد محاسبات مربوطه را جهت 70 ورود ایشان را ساعت 8 صبح و خروج ایشان را ساعت 18 نشان دهد مشخص می شود نام برده در روز دوم اردیبهشت 10 ساعت کارکرده است و در واقع 2 ساعت اضافه کاری داشته و از مزایا قانونی اضافه کار بهره مند خواهد شد.

یک نمونه کارت ساعت (کارت حضور وغیاب) در زیر توجه کنید:

شماره کارت: 28

نام و نام خانوادگی: حسینی                                   شماره پرسنلی: 480

نام واحد: حسابداری                                             شماره واحد:

ماه: اردیبهشت                                                   سال: 1392

روزهای ماه

قبل از ظهر

بعد از ظهر

اضافه کاری

جمع کار روز

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

 

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12

             

13

             

14

             

15

             

                                                         امضاء .....................................................

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید؟

پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کار، نرخ دستمزد، ساعات کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید.

اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوطه نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می شود که دایره حسابداری حقوق و دستمزد با لحاظ موارد قانونی ذکر شده در ارتباط با اضافه کاری و نوبت کار و غیره و تعیین کسورات مربوط از جمله بیمه، مالیات و غیره اقدام به تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی به فرد را مشخص می نماید و سند حسابداری مربوطه را ثبت خواهد کرد.

در ادامه درا ین زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لیست حقوق ودستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود؟

لیست حقوق و دستمزد فرمی است به بخشها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دایره ثبت ورود و خروج و با لحاظ قانون کار تکمیل می گردد. باید بدانید لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه قسمتهای آن بر اساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار، کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز تهیه می گردد ولیکن به طور کلی یک لیست حقوق و دستمزد معمولاً دارای محل درج موارد زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل، دستمزد، اضافه کار، نوبت کاری، شب کاری، فوق العاده های حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار، کمکهای نقدی، حق ایاب و ذهاب، جمع حقوق و مزایا، ستون کسورات شامل حق بیمه های اجتماعی، مالیات، وام و سایر کسور و ستون مبلغ خالص پرداختنی

حال که یک نمونه فرم لیست حقوق و دستمزد را مشاهده کردید در ارتباط با نحوه تکمیل بعضی از قسمتهای آن توضیح می دهیم در لیست حقوق ودستمزد کادری شماره بیمه گری را مشخص می نماید. این بخش مربوط به درج کدی است که از طرف سازمان تأمین اجتماعی برای واحد اقتصادی یا تجاری در نظر گرفته می شود.

در ستونهای لیست حقوق و دستمزد به شمارۀ تأمین اجتماعی فرد اشاره شده، در این ستون شماره بیمه هر فرد که کد شناسایی بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی است درج می گردد.

در ستونهای بعدی حقوق و مزایایی که ممکن است به هر فرد تعلق بگیرد مشخص شده است به عنوان مثال ممکن است به فردی از پرسنل حق مسکن و یا کمک هزینه خوار و بار پرداخت شود. از طرفی می دانید که کلیۀ حقوق و مزایا مشمول پرداخت بیمه و مالیات نمی باشد بنابراین برای محاسبه بیمه سهم کارفرما یا کارگر باید مزایایی که مشمول بیمه می شود منظور شود که در ستونهای مذکور مزایای که مشمول بیمه نمی شود یعنی حق اولاد، عیدی و پاداش، غرامت اخراج به صورت مجزا نشان داده شده است.

در ضمن مواردی چون غرامت اخراج و بخشی از عیدی و پاداش معاف از مالیات می باشد که این موارد نیز به صورت مجزا نشان داده شده است.

در لیست حقوق و دستمزد چند ستون به نام کسورات نیز وجود دارد. این کسورات به طور کلی شامل 7% حق بیمه سهم کارگر و مالیات حقوق می باشد البته کسورات دیگری چون صندوق اجراء (اجرائیات) یا کسور توافقی چون وام

منظور از کسور توافقی چیست؟

مبالغی که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می شود را کسور توافقی می گویند که مهمترین آنها را به صورت زیر می توان نام برد:

الف اقسام وام مسکن

ب بدهی به شرکت تعاونی

د مساعده

هـ - پیش پرداخت حقوق

می دانید منظور از مساعده مبالغی است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارگران به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق آنها کسر می گردد در واقع باید گفت مساعده پرداخت بخشی از حقوق است قبل از پایان هر ماه کاری ولیکن پیش پرداخت، پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام پذیرفته باشد مثلاً پرداخت وجه در ابتدای ماه به عنوان حقوق ماهیانه کارگر قبل از انجام کار پیش پرداخت محسوب می گردد در هر حال در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مبالغ پیش پرداخت و یا مساعده به عنوان کسورات از حقوق و دستمزد کسر می گردند.

در نهایت جمع کسورات از حقوق و دستمزد کسر و مبلغ خالص دریافتی به هر فرد مشخص می شود.

حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است؟

با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد آشنا شدید، اشاره شد که لیست حقوق و دستمزد در واحد حسابداری تهیه و تنظیم می شود در ادامه تکمیل چرخه حسابداری حقوق و دستمزد باید بدانید واحد حسابداری بر اساس اطلاعات مندرج در لیست حقوق ودستمزد اقدام به تهیه سند حسابداری حقوق و دستمزد می نماید بنابراین باید توجه داشته باشید که یکی از اسناد و مدارک مثبته ثبت سند هزینه حقوق، لیست حقوق ودستمزد است.

بنابراین برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد جمع کل حقوق و دستمزد به بدهکار حساب هزینه حقوق ودستمزد منظور و اقلامی که بایداز حقوق و دستمزد کارگر یا کارگران کسر شود (مانند حق بیمه سهم کارگر، مالیات ، وام و مساعده) به بستانکار حسابهای مربوطه منظور می شود و دستمزدی است که باید به کارگران پرداخت شود و به حساب حقوق و دستمزد پرداختی منظور میگردد.

 

 

 

خواندن 30663 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: آموزش حسابداری Accounting Plus