نتایج آزمون استخدامی شرکت

 امتیاز کل : 120 / امتیاز کارورزی : 50 و امتیاز آزمون 50 - ( 20 امتیاز داخلی ) برای کارآموزان اقتصاد قرن و پارس حساب

امتیاز کل : 100 / امتیاز آزمون : 50 و امتیاز مصاحبه 50 برای کارجویان شرکت اقتصاد قرن و پارس حساب

حداقل نمره پذیرش : 70 امتیاز

Tel : 32202582


 

خواندن 1001 دفعه