استانداردهای حسابداری

جهت دریافت استاندارد شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی اینجا کلیک نمایید

 جهت دریافت استاندارد شماره 2 صورت جریان وجوه نقد اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 3 درآمد عملیاتی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 4 ذخایر، بدهیها و داراییهای احتمالی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 6 گزارش عملکرد مالی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 7 حسابداري مخارج تحقيق و توسعه اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 8 حسابداری موجودی مواد وکالا اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 11 داراییهای ثابت مشهود اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 12 افشای اطلاعات  اشخاص وابسته اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 14 نحوه ارائه داراییها وبدهیهای جاری اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 15 سرمایه گذاریها اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 16 آثار تغییر در نرخ ارز اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 17 داراییهای نامشهود اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 19 ترکیبهای تجاری اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 20 سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 21 حسابداری اجاره ها اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 23 حسابداری مشارکت های خاص اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 25 گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 26 فعالیت های کشاورزی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 27 طرحهای مزایای بازنشستگی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 28 فعالیتهای بیمه عمومی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 29 فعالیتهای ساخت املاک اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 30 سود هر سهم اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 31 داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 32 کاهش ارزش داراییها اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت استاندارد شماره 33 مزایای بازنشستگی کارکنان اینجا کلیک نمایید

 


خارج از دانلود ...

استاندارد حسابداري شماره 7


حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

دامنه کاربرد

  1.       اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه کاربرد دارد.

 

خواندن 1565 دفعه