اتاق فکر اقتصاد قرن

 

گـروه علمی و پژوهشی مهنـدسین مالـی اقتـصاد قـرن

گروه توسعه کسب و کار اقتصاد قرن

اتاق فکر ( دپارتمان مدیریتی )

 

 


در اتاق فکر کسب و کار اقتصاد قرن ، شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید:

1) رعایت چه نکاتی در تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری و مالی ضروریاست؟

2) صورت های مالی خودرا چگونه تنظیم و تحلیل کنیم؟

3) فعالیت های مالی خود را چگونه ساماندهی کنیم تا ملزم به پرداخت کمترین میزان مالیات و بیمه شویم؟

4) ضوابط،فرایند ها و فرم های مالی مناسب برای کسب و کار ما کدامند؟

5) کدام نرم افزار(مالی/حسابداری،حقوق و دستمزد و انبار)برای توسعه ی کسب و کار ما مناسب تر و موثرتراست؟

6) برای حسابرسی وانبارگردانی موسسه ماتوجه به چه نکاتی ضروری است؟

7) در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی رعایت چه نکاتی الزامی است؟

8) دانستن چه مواردی دربارهدرباره آیین نامه ها و دستور العملهای مالی،حسابداری قیمت تمام شده و حسابداری پیمانکاری ضروری است؟


    پیروز جوان میری

اعضاء هیئت علمی اتاق فکر ( گـروه مهندسین مالی و کارآفرینی سی ای ) 

دبیر کل دپارتمان : مهندس پیروز  جوان میری - کارشناس حسابداری - کارشناس ارشد حسابرسی و مدیریت مالی .

جانشین دبیر کل دپارتمان : مهندس احسان صبا - کارشناس حسابداری - کارشناس ارشد مالی و کارآفرینی

سرپرست اتاق فکر :  مهندس کیومرث کاظم زاده - کارشناس ارشد بازرگانی

دبیر کل علمی : دکتر شهرام حق دوست - متخصص روانشناسی صنعتی و دبیر کل همایش کارآفرینی استان البرز

دکتر عباسعلی دریایی - مدیریت مالی

دکتر اوحدی - مدیریت مالی

دکتر احتشام راثی - مدیریت بازرگانی

مهندس مالی جناب صلحی - حسابرس رسمی

مهندس مالی جناب مهیدین - حسابرس رسمی

مهندس مالی جناب نبی زاده - کارشناس مالی

مهندس مالی جناب نوبخت - کارشناس مالی

مهندس مالی جناب شجاعی فرد - کارشناس مالی

مهندس شبکه و IT جناب شهرویی - کارشناس نرم افزار

کارشناس مالی سرکار خانم حاجلو - حسابدار

کارشناس مالی سرکار خانم سلمانی - حسابدار

کارشناس مالی جناب کاظمی - حسابدار

و نزذیک به چهار هزار عضو غیر رسمی ( دانشجویان - فارغ التحصیلان )

خواندن 1405 دفعه