تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

خانه تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

نمایندگی فردیس کرج

 • آدرس دفتر فردیس کرج : بلوار امام خمینی جاده مشکین دشت – پژوهشگاه مواد و انرژی  ساختمان سبز – طبقه همکف
 • مدیر دفتر و ناظر فنی : آقای عابسی
 • تلفن : ۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲
 • info@ithce.ir

واحد آموزش کرج

 • آدرس واحد آموزش کرج : میدان شهدا  ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه سوم اداری – واحد ۱۲
 • مسئول آموزش : خانم امام
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲ – ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲ – ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم قره داغی
 • مسئول دفتر : خانم حشمتی
 • info@ithce.ir

واحد سیار امداد مالی

 • واحد امداد مالی : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۳
 • مسئول واحد : آقای زیتونی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳ – ۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • info@ithce.ir

دفتر تهران

واحد ثبت شرکت

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا  ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۱ و ۳
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲

ارتباط مستقیم با کارشناس

Call Now Button