به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید

تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن


دفتر تهران

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۶٧
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم قره داغی، مسئول دفتر خانم یوسفى
 • info@ithce.ir

واحد آموزش کرج

 • آدرس واحد آموزش کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه سوم اداری – واحد ٨٠
 • مسئول آموزش : خانم محمدی، خانم میربابایى
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۴۶۶۷۱۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

واحد عملیاتی

 • واحد عملیاتی ( امداد مالی ) : میدان شهدا ساختمان سلوک – طبقه سوم  واحد ٨٠
 • مسئول دفتر : آقاى چراغی و خانم حلیمی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • info@ithce.ir

واحد ثبت شرکت

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری واحد ۶٧
 • مسئول ثبت: آقاى کاظم زاده و آقای زیتونی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲

ارتباط مستقیم با مشاور ارشد شرکت