به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابرس

آموزش حسابرس داخلی

آموزش حسابرس داخلی

وجود یک حسابرس داخلی در سازمان ها و موسسات خدمات عمومی یک ضرورت است و در برخی از آنها ، یک الزام قانونی حتی در سازمان هایی که واحد حسابرسی داخلی وجود ندارد ، حفاظت از منابع عمومی و استفاده بهینه از آن، وظیفه سنگینی است بر دوش مدیریت سازمان. وجود یک واحد حسابرس داخلی اثربخش به لحاظ کمک به مدیریت در انجام دادن این وظایف و ایفای تعهدات مهم، امری است حیاتی و اساسی ؛ زیرا، کار حسابرس داخلی عبارت است از ارزیابی مستقل از تمام سیستم کنترل داخلی سازمان. این کتاب، راهنمایی های لازم و مناسبی را برای مدیرانی فراهم می کند که می خواهند درستی و صحت کار واحد حسابرسی داخلی خود را بسنجند.

استفاده از خدمات حسابرسی داخلی در سازمان ها و موسسات خدمات عمومی ، یک ضرورت است ؛ زیرا ، حسابرسی داخلی در حفاظت از وجوه عمومی ، کشف و پیشگیری از سواستفاده ها و اشتباهات و بهبود روشها ، نقشی اساسی دارد. اما، برای این که حسابرسی داخلی بتواند اثر بخش باشد باید طبق استاندارد های حرفه ای ، یعنی رهنمود های حسابرسی- “رهنمودی برای حسابرسان داخلی ” ، انجام وظیفه کند .

چکیده نکات اساسی و لازمی که مدیریت بتواند بر اساس آن یک واحد حسابرسی داخلی اثربخش را دایر و به گونه ای اداره کند که این استاندارد ها، رعایت شود و خدمتی ارزنده و با کیفیت بالا در سازمان بوجود آید.

پکیج آموزش تصویری حسابداری و حسابرسی

نقش حسابرسی داخلی در اثر بخشی سیستم کنترل داخلی و مدیریت مالی

حسابرسی داخلی ، بخشی اساسی از یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش است که آن نیز به نوبه خود، بخشی اصلی از مدیریت خوب در سازمان شناخته می شود.

حسابرسی داخلی ، ارزیابی مستقلی است از سیستم کنترل داخلی در سازمان.

حسابرسی داخلی کمک موثری است در پیشگیری از تقلب و اشتباه یا کشف آنها .

وجود واحد حسابرسی داخلی در موسسات خدمات عمومی یک ضرورت است ؛ زیرا، نقشی اساسی در حفاظت از منافع عمومی بازی میکند.

حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل دارای نقش های متفاوت ،اما مکمل یکدیگرند.

آنلاین یا حضوری آموزش ببینید مدرک فنی و حرفه ای، بین المللی بگیرید

آموزشگاه فنی و حرفه ای مدیران محاسب (اقتصاد قرن)

چارچوب حسابرسی داخلی اثربخش

حسابرسی داخلی برای این که اثربخش باشد باید طبق استاندارد های حرفه ای ، یعنی رهنمود حسابرسی ” رهنمودی برای حسابرسان داخلی ” ، عمل کند.

برای حصول اطمینان از اثربخش بودن حسابرسی داخل ، تمام سازمان ها باید چارچوب مناسبی را برای واحد حسابرسی داخلی مقرر کنند که شامل بررسی یک واحد غیر اجرایی ، مانند کمیته حسابرسی ، هیات مدیره یا هر شکل دیگری باشد.

استقلال رای و استقلال سازمانی حسابرسی داخلی ، عامل اصلی و تعیین کننده اثر بخش بودن حسابرسی داخلی است.

در ادامه این مقاله با شرکت حسابرسی اقتصاد قرن همراه باشید.

جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی

واحد حسابرسی داخلی برای آنکه بتواند کلیه وظایف محول را به خوبی انجام دهد باید از جایگاه سازمانی مناسب برخوردار باشد.

شرح وظایف واحد حسابرسی داخلی باید بطور رسمی به تصویب سازمان برسد ، مانند گنجاندن آن در آیین نامه های مالی سازمان.

حسابرسی داخلی باید با ارائه کار حرفه ای و با کیفیت بالا، بکوشد تصویر هرچه  بهتری از این واحد در اذهان کارکنان سازمان به وجود آورد.

استقلال حسابرسی داخلی

استقلال واحد حسابرسی داخلی با استقرار چارچوبی بدست می آید که موارد زیر را برآورده می کند:

دسترسی بدون محدودیت واحد حسابرسی داخلی به مدیریت ارشد و یک واحد بررسی کننده غیر اجرایی (مانند ، هیات مدیره، کمیته حسابرسی یا هر واحد مشابه )

آزادی رییس حسابرسی داخلی برای ارائه گزارش درباره هرگونه یافته حسابرسی با نام و امضای خود و بدون اجبار به حذف مطلبی .

جداسازی حسابرسی داخلی از سایر فعالیتهای اجرایی سازمان به گونه ای که حسابرسی داخلی کاملا مستقل از سیستم های داخلی سازمان انجام وظیفه کند و در نتیجه ، بتواند حسابرسی را در کمال بیطرفی انجام دهد.

روابط حسابرسی داخلی

حسابرس داخلی باید بکوشد با مقامات زیر ، روابط صمیمانه کاری و تفاهم متقابل برقرار کند :

مدیریت

حسابرسان مستقل

سایر مقامات ذیصلاح بررسی کننده .

واحد بررسی کننده غیر اجرایی (هیات مدیره ، کمیته حسابرسی یا هر واحد مشابه دیگر) .

هدفهای حسابرسی داخلی

واحد حسابرسی داخلی باید هدف هایی داشته باشد که به روشنی مشخص شده و قابل اندازه گیری باشد.

این هدف ها باید ابتدا به موافقت سازمان برسد و جز هدف های سازمان نیز قرار گیرد.

هدف های حسابرسی داخلی در سازمانهای مختلف فرق میکند، اما مجموعه هدف های حسابرسی داخلی هر سازمان باید متناسب با هدف های کلی آن سازمان تدوین شود.

هدف های سازمانی همواره تغییر و بهبود می یابد و از این رو ، محیط کنترلی و سیستم کنترل داخلی نیز پیوسته باید مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. این بدان معناست که هدف های حسابرسی داخلی نیز باید در فاصله های زمانی متناوب ، بازنگری شود.

دامنه وظایف حسابرسی داخلی نیز در سازمان های مختلف ، فرق می کند، اما این دامنه باید همه جنبه های کنترل داخلی سازمان را دربرگیرد.

هدف ها و دامنه مصوب حسابرسی داخلی ، مبنای آیین نامه و شرح وظایف واحد حسابرسی داخلی قرار گیرد.

حسابرسی داخلی چیست

برآورد نیاز به حسابرسی داخلی و برنامه ریزی

برآورد نیاز به حسابرسی داخلی  اولین گام اساسی در برنامه ریزی حسابرسی است.

برآورد نیاز به حسابرس داخلی مستلزم ارزیابی مخاطرات و اهمیت فعالیت های واحد مورد رسیدگی است و این برآورد، همه زمینه های نیازمند به حسابرسی داخلی راد صرفنظر از منابع در دسترس ، مشخص می کند.

برآورد نیاز به حسابرسی داخلی، پایه و اساس طرح استراتژیک حسابرسی است و اولویت های حسابرسی را برای دوره های دراز مدت ۲ تا ۵ سال ، تعیین می کند و منابع لازم را برای حسابرسی هر زمینه ، تخصیص می دهد.

طرح عملیاتی حسابرس، طرح استراتژیک حسابرسی را برای سالی که حسابرسی در آن انجام می شود به تفضیل بیان و دامنه هر کارز را مشخص می کند.

برنامه های کار حسابرس داخلی ، هدف ها ، منابع ، زمان بندی اجرای حسابرسی و نحوه برخورد با هر کار حسابرسی را مشخص میکند.

منابع حسابرسی داخلی

حسابرسی داخل باید با توجه به منابع در دسترس و در چارچوب آن ، کار خود را انجام دهد.

مهمترین منبع واحد حسابرس داخلی، کارکنان آن است.

همه کارکنان حسابرسی داخلی باید در فاصله های زمانی متناوب ، در دوره های آموزشی مناسب و لازم شرکت کنند.

واحد حسابرسی داخلی اگر قرار است فعالیت ها و مسئولیت های خود را به گونه ای اثربخش انجام دهد باید علاوه بر نیروی انسانی لایق و کافی ، تسهیلات و امکانات دیگری چون جا و مکان مناسب و مطمئن و امکانات کامپیوتری لازم را در اختیار داشته باشد.

رویکرد های حسابرسی داخلی

مراقبت های تخصصی و حرفه ای ، پایه و اساس هر کار حسابرسی داخلی است و حسابرسان داخلی موظفند استاندارد های حرفه ای را رعایت کنند.

تمام حسابرسی های داخلی باید به گونه ای برنامه ریزی شده ، اجرا شود و نتایج حاصل باید به مدیریت گزارش گردد.

همه نتیجه گیری های حسابرسی داخلی باید متکی بر شواهدی کافی باشد که به گونه ای مناسب، گردآوری، تجزیه و تحلیل و مستند شده است.

نظارت و سرپرستی کافی بر کار حسابرس داخلی و بررسی آن، یک ضرورت است.

گزارشگری حسابرس داخلی

گزارش های حسابرسی داخلی در هر مورد حسابرسی باید ابزاری باشد برای مدیران سازمان که از اثر بخشی سیستم کنترل داخلی ، اطمینان یابند.

زمان بندی گزارشگری حسابرسی داخلی ، پخش گزارشها و رعایت الزامات رازداری باید به روشنی تمام ، تعیین شود.

واحد حسابرسی داخلی باید اجازه داشته باشد به مدیر عامل و رییس واحد بررسی کننده غیر اجرایی (هیات مدیره ، کمیته حسابرسی یا هر احد مشابه دیگر ) گزارش کند.

واحد بررسی کننده غیر اجرایی باید بطور مرتب و دست کم سالی یک بار، گزارشهای حسابرسی داخلی را درباره ارزیابی سیستم کنترل داخلی سازمان دریافت کند.

ارزیابی عملکرد حسابرس داخلی

گروه های گوناگونی نسبت به ارزیابی عملکرد حسابرس داخلی از جنبه های مختلف ، علاقه مندند.

روش ها و معیار های مورد استفاده در این ارزیابی باید با هدفهای ارزیابی متناسب باشد.

شاخصهای زیادی برای ارزیابی و انتخاب وجود دارد.

موثرترین استفاده از شاخص های عملکرد، استفاده از روند های حاصل از سریهای زمانی است.

تامین خدمات حسابرس داخلی

راه کار استاندارد شده و منحصر به فردی برای ایجاد و بهره برداری از یک واحد حسابرس داخلی مناسب و اثربخش، وجود ندارد.

در صورت امکان باید نظر مشورتی تمام منابع اطلاعاتی ، شامل مراجع ذیصلاح قانونی، حسابرسان مستقل و سازمان های مشابه دیگر گرفته شود.

تنها اشخاص و موسساتی باید به کار گرفته که دانش و صلاحیت حرفه ای لازم را در زمینه حسابرس داخلی دارند.

خدمات حسابرس داخلی باید به گونه ای تامین شود که حرفه ای و با کیفیت بالا، اما انعطاف پذیر و پاسخگوی نیازهای سازمان باشد.

استقلال حسابرس داخلی در هیچ شرایطی نباید خدشه دار ، یعنی فدای مصالح ، شود.

پرسش ها و پاسخ های بیشتر در تالار حسابرسی

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)

5 دیدگاه دربارهٔ «آموزش حسابرس داخلی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *