به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
دفاتر حسابداری و مالیاتی

آموزش تحریر دفاتر قانونی

 آموزش تحریر دفاتر قانونی ( رسمی )

دفاتر روزنامه و کل ، درآمد و هزینه و سایر دفاتر …

شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل) نزد اداره ثبت شرکت ها، جهت سالآینده نمایند.

لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد …

 •  شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل)نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سال آینده نمایند. لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد
 • اداره ثبت شرکت ها  با درج نام شرکت و نوع آن ( سهامی و تضامنی و .. )، تعداد جلد هر نوع دفتر، تعداد صفحات هر دفتر، شماره و تاریخ پلمپ برچسب بارکد دارآن را صادر و در ابتدا و انتهای هر دفتر درج می کند .
 • شرکت های تجاری باید هر رویداد مالی را در تاریخ تحقق و تحمل آن ثبت نمایند و اگرتاخیری در ثبت باشد دفاتر رد و علی الراس می گردد
 • شرکت های تجاری می توانند با ارائه نرم افزار حسابداری خود به اداره امور مالیاتی و دریافت مجوز به جای ثبت هر رویداد مالی در دفاتر خود اقدام به ثبت گردش عملیات مالی هر ماه در دفاتر خود نماید
 • در این روش در دفاتر قانونی فقط ۱۴ ثبت مالی صورت می گیرد ( سند افتتاحیه + ۱۲ ثبت گردش عملیات هر ماه + سند اختتامیه ) ارائه نرم افزار نیز باید مانند پلمپ دفاتر در سال مالی قبل صورت گرفته باشد
 • در صورت ثبت اشتباه در دفتر قانونی باید با خودکار قرمز آن را خط زده و عدد صحیح را درج نمائیم.

آنلاین یا حضوری آموزش ببینید مدرک فنی و حرفه ای، بین المللی بگیرید

آموزشگاه فنی و حرفه ای مدیران محاسب (اقتصاد قرن)

ارائه اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده

 • شرکت های تجاری باید هر سه ماه به میزان درآمد ها و هزینه های خود اظهار نامه ارزش افزوده ارائه دهند

 در سال ۱۳۸۹ باید به میزان ۳% درآمد تحقق یافته طی دوره ۳ ماهه مالیات و عوارض پرداخت و به میزان ۳% هزینه ها و خرید های تحمل شده طی دوره ۳ ماهه مالیات و عوارض استرداد گردد.

 ۵۵% نرخ ارزش افزوده  برای مالیات و ۴۵% آن عوارض می باشد

 طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر ساله یک واحد درصد به نرخ پایه(۳%) تا سقف ۸ % اضافه می گردد

 اگر مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش و درآمد ها بیشتر از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد باید تفاوت پرداخت شود و اگر برعکس باشد در پایان هر دوره ۳ ماهه باید تفاوت استرداد و یا به دوره بعد منتقل شود.

 • فرصت ارائه اظهار نامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره ۳ ماهه می باشد
 • اگر شرکت های تولیدی اقدام به فروش مواد اولیه خود کنند، علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش باید مالیات فروش مواد اولیه را نیز پرداخت کنند
 • فاکتورهای فروش و خرید مواد و خدمات باید طبق نمونه فرم اداره امور مالیاتی باشد در غیر این صورت قابل قبول نمی باشد.
 • در هنگام ثبت اظهارنامه ارزش افزوده الکترونیکی باید شناسه ملی واحد تجاری نیزوارد گردد.

برای دریافت شناسه ملی به اداره ثبت شرکتها  مراجعه نمائید

 • اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده را می توان یک بار اصلاح نمود.

سایر نکات دفاتر قانونی

 • اظهارنامه هر سال مالی باید تا ۳۱/۰۴/ سال بعد به اداره امور مالیاتی ارائه گردد
 • در زمان بررسی اسناد و مدارک و دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی باید صورت گردش مواد اولیه ، صورت گردش کالا، و فرمول عوامل تولید ارائه گردد . در صورتی که صورت گردش مواد و کالا تناقض داشته باشد دفاتر رد می شود

موجودی مواد اول دوره + خرید طی دوره – مصرف شده/ فروش رفته طی دوره = موجودی مواد اولیه پایان دوره

موجودی کالای اول دوره + خرید/ تولید طی دوره – فروش طی دوره = موجودی مواد اولیه پایان دوره

درصد عوامل تولید = مواد + دستمزد + سربار = ۱۰۰%

مواد مصرف شده + دستمزد + سربار = تولید طی دوره

 • باید درصد عوامل تولید منطقی باشد به عنوان مثال اگر در یک صنعتی به طور معمول ۷۰درصد مواد و ۲۵ درصد دستمزد و ۵ درصد سربار باشد و ما ۸۰درصد دستمزد و ۲۰درصد مواد و سربار ارائه دهیم به دلیل غیر منطقی بودن درصد عوامل تولید و درواقع غیر واقعی بودن صورت های مالی دفاتر رد می گردد.
 • قبوض آب و برق و… در زمان پرداخت آنها ثبت می گردد . ( البته با مشورت ممیز) در غیر اینصورت در زمان دریافت صورت حساب یک بدهی ایجاد کرده و در زمان پرداخت آن بدهی تسویه می گردد .
 • در هنگام ارائه اظهار نامه مالیات محاسبه شده و پرداخت شده توسط واحد تجاری به عنوان مالیات ابرازی در نظر گرفته می گردد و مالیات تعیین شده توسط ممیز پس از رسیدگی به عنوان مالیات قطعی می باشد که ما به التفاوت مالیات ابرازی و قطعی پرداخت گردد
 • اگر در طی دوره مالی قراردادی جهت ارائه و یا دریافت خدمات و یا ساخت پروژه ای  منعقد گردد بلافاصله باید ۵% آن را به عنوان مالیات پیمان به اداره امورمالیاتی پرداخت گردد. پرداخت حق الزحمه حسابرس و یا خدمات حسابداری ( در اظهارنامه)مشمول این قانون می باشد
 •  استهلاک دارائی های ثابت با توجه به ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم باید محاسبه گردد .
 • در پایان هر ماه باید صورت حقوق مزایا پرسنل ماه قبل به همراه مالیات بر درآمد پرسنل به اداره امور مالیاتی ارائه گردد و باید با صورت حقوق و مزایا ارائه شده به تامین اجتماعی یکسان باشد.
 • اگر فاکتور فروش و یا خریدی از واحد تجاری به دست ممیز مالیاتی برسد که در دفتر اعمال نشده باشد ممیز مالیاتی به دلیل عدم شفافیت و صداقت در ثبت رویدادهای مالی دفاتر را رد می کند به موجب بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است. ممیز مالیاتی از تمام سازمانها  استعلام گرفته  و اگر صورت حسابی از واحد تجاری صادر و یا دریافت شده باشد و واحد تجاری آن را ثبت نکرده باشد دفاتر رد میگردد.

پکیج آموزش تصویری حسابداری و حسابرسی

موارد رد دفاتر :

 1. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
 3. تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
 4. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.
 5. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.
 6. تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
 7. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
 8. محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.
 9. بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.
 10. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.
۳.۴/۵ - (۵ امتیاز)

31 دیدگاه دربارهٔ «آموزش تحریر دفاتر قانونی»

 1. سلام.دفتر کل هر حساب را باید از شماره صفحه فرد شروع نماییم مثلا صفحه شماره یک دفتر کل:بانک صفحه شماره۳:صندوق ۵:حسابهای دریافتنی و … یا به ترتیب شماره صفحه نام گذاری نماییم.با فرض اینکه برای هر حساب یک صفحه دفتر کل کافی است.
  با سپاس

 2. سلام دفتر کل براى حسابهاى کل استفاده میشه نه صندوق یا …. که گردش حسابهاى کل رو نشون میده مثل موجودى نقد و بانک و دفتر معین براى گردش حسابهاى معین مثل صندوق تنخواه
  و اینکه هر حساب کل دارى صفحه مخصوص در دفتر کل میباشذ

  1. سلام چنانچه دفاتر شما ازنظر ممیز مالیاتی رد شود یعنی مالیات ابرازی شما قبول نشده و ممیز درآمد شمارو طبق جدول ضرایب مشخص و معین میکند

 3. سلام وقتتون بخیر باشه
  آیا میشود طی سال روش نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری رو از دستی به مکانیزه تغییر داد؟؟

  1. سلام وقت بخیر طبق آیین نامه تحریر دفاتر، مهلت سفارش در هر سال مالی، یک سال قبل میباشد مگر اینکه سال اول فعالیت شرکت باشد که در این صورت همزمان دفاتر هر دو سال مالی لازم هست سفارش داده شوند.

 4. سلام
  شرکت ما سال قبل فعالیتی نداشته و دفاتر نوشته نشدن میتونیم همون دفاتر رو برای سال مالی جدید استفاده کنیم ؟؟

  1. سلام وقت بخیر.
   برای آموزش کامل نحوه تحریر دفاتر قانونی و نکات مهم آن با شماره های ۰۲۶۳۲۲۴۶۶۲۹ و ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲ تماس بگیرید

 5. محمد خوانساری

  سلام وقت بخیر
  یک سوال داشتم ، اگر یک ردیف از دفاتر را ننویسیم آیا موجب رد دفاتر می‌شود یا خیر ؟‌

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *