به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت اقتصاد قرن

نکات حسابداری و حسابرسی

نکات حسابرسی

مستند سازی حاوی کلیه تصمیمات اتخاذ شده ، براوردهای انجام شده و شواهد جمع اوری شده می باشد . کاربرگهای حسابرسی ابزار اصلی مستندسازی می باشد و همچنین حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان است– این مستندات بعنوان شواهدی برای پشتوانه ی اظهارنظر حسابرس و همچنین شواهد مربوط به رعایت استانداردهای حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است .

مستندسازی عملیات اجرا شده

مطابق با استانداردهای حسابرسی ، مستندات حسابرسی به معنی سوابق مربوطه به روش های حسابرسی اجرا شده ، شواهد حسابرسی کسب شده و نتایجی است که حسابرس به ان دست یافته  است . این مستندات می تواند روی کاغذ ، وسیله ی الکترونیکی یا دیگر ابزارها ثبت شود . مثل برنامه های حسابرسی ، تجریه تحلیل ها ، نکات حسابرسی تائیده های برون سازمانی و مدیریت . مستندات حسابرسی مربو به یک کار حسابرس در پرونده های حسابرسی نگهداری می شود.

کاربرگهای حسابرسی

ابزار اصلی مستندسازی عملیات اجرا شده و نتایج بدست امده از مرحله برنامه ریزی تا گزارشگری را در کاربرگ های مستند می کند  کاربرگهای حسابرسی دارای محتوای مشخصی نبوده و بسته به نوع حساب مورد رسیدگی و مستندسازی مورد خاص می تواند متغیر باشد . معمولا کمیت ، نوع و محتوای کاربرگ های حسابرسی در مرحله اول به قضاوت حسابرس در مورد ریسک کنترل و در مرحله بعد وضعیت و شرایط مدارک حسابداری و صاحبکار و نوع اظهارنظر حسابرس بستگی دارد.

مهمترین نکته ای که حسابرسان می بایست در زمان تهیه کاربرگها در نظر داشته باشند این است ه این کاربرگها در اینده مورد استفاده دیگران نیز قرار می گیرد و باید بدون احتیاج به مراجع مجدد به تهیه ی ان ، گویای کلیه کارهای انجام شده و نتایج حاصله باشد به طریقی که هر حسابرس دیگری بتواند کلیه کارهای انجام شده را مشاهده و نتایج حاصله را به منظور اظهارنظر تجزیه و تحلیل نمایند.

مالکیت ، محرمانه بودن و مراقبت و نگهداری کاربرگهای حسابرسی

کاربرگهای حسابرسی باید حاوی نام واحد مورد رسیدگی ، موضوع ، سال مورد رسیدگی ، نام تهیه کننده ی کاربرگ و نتایج بررسی انها باشند . کاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرس است و ماهیت محرمانه دارند . یعنی اطلاعات مندرج در کاربرگها نباید به اشخاص ثالث و صاحب کار منتقل شود و در صورتی می تواند کاربرگها را به حسابرس جانشین منتقل کند که مجوز صاحبکار را داشته باشد.

انواع کاربرگ ها

کاربرگ های عمومی

این نوع کاربرگ ها برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی طراحی می شوند و شامل کار برگ طرح حسابرسی نتایح شناخت حسابرس از محیط و فعالیت های صاحب کار و مخاطرات بالقوه حسابرسی ، نحوه تخصیص منابع حسابرسی بودجه زمانی حسابرسی ، فهرستی از روش های حسابرسی ، ارزیابی کنترل های داخلی و … می باشد .

کاربرگ های نهایی

کاربرگ های نهایی کاربرگی است که حاوی مانده طبق سرفصل های مندرج در صورت های مالی سال جاری و گذشته می باشند.

این کاربرگ دارای ستونی تحت عنوان اصلاحات پیشنهادی و طبقه بندی می باشد که باعث تعدیل مانده حساب ها طبق تراز آزمایشی و رسیدن به مانده ها طبق سرفصل های مندرج در صورت های مالی می باشد . همچنین این کاربرگ دارای ستون هایی حاوی عنوان حساب، عطف حسابرسی ، مانده طبق تراز آزمایشی ، ثبت های اصلاحی و تغییر طبقه بندی ، مانده نهایی سال جاری و مانده نهایی سال گذشته است . که این کاربرگ خلاصه ای از کاربرگ اصلی می باشد.

کاربرگ اصلی

هر کاربرگ اصلی شامل یکی از سرفصل های مندر در کاربرگ نهایی می باشد در این کاربرگ نیز ستون اصلاحات پیشنهادی و طبقه بندی جهت انتقال به کاربرگ نهایی مورد نظر قرار می گیرد . مثل سرفصل حساب های و اسناد در یافتن در قالب یک کاربرگ اصلی با عنون حساب ها و اسناد دریافتی از یکدیگر تفکیک داده می شود و جمع این کاربرگ یکجا به کاربرگ نهایی منتقل می شود.

کاربرگ فرعی

کاربرگ فرعی که تحت عنوان کاربرگ تفضیلی از آن یاد می شود ، کاربرگی است که اجزای اصلی یا ریز مانده های اجزای کاربرگ اصلی را نمایش می دهد . هر کاربرگ فرعی حاوی یکی از اجزاء تشکیل دهنده کاربرگ اصلی است . جمع ستون های هر کاربرگ رسیدگی به ستون های مربوط به آن سرفصل در کاربرگ فرعی انتقال می یابد یا به عبارتی کاربرگ فرعی خلاصه ای از کاربرگ رسیدگی است.

کاربرگ رسیدگی

عمده کار حسابرسان از طریق این کاربرگ انجام می شود ، حسابرس از این کاربرگ جهت رسیدگی به اجزاء  مانده های منعکس شده در کاربرگ فرعی استفاده می کنند . مثل مانده حساب های دریافتنی آقای الف که خود به عنوان یکی از اجزاء کاربرگ فرعی حساب های دریافتنی می باشد بعنوان یکی از کاربرگ های رسیدگی در نظرگرفته می شود .

کاربرگ خای جداول تجزیه و تحلیل ها

کاربرگ های اصلی با شواهد حسابرسی برای هر حساب در کاربرگ های جداول و کاربرگ های تجزیه و تحلیل پشتیبانی می شوند . کاربرگ تجزیه و تحلیل ، کاربرگی است که جزئیات کاربرگ رسیدگی را نمایش می دهد . به عنوان مثال در رسیدگی به حساب جاری شماره ۶۵۶۷ بانک اقتصاد نوین ، کاربرگ صورت مغایرت بانکی تطبیق حساب بانک در دفتر صاحبکار با صورت حساب بانک در کاربرگ جداول تجزیه و تحلیل ها مستند می شود .

کاربرگ نکات قابل توجه

کاربرگی است که اشکالات و ایرادات مشاهده شده توسط تیم حسابرسی در آن درج می شود تا جهت تصمیم گیری در مورد لحاظ کردن آن در گزارش حسابرس توسط سرپرستان مورد توجه قرار گیرد .

کاربرگ اصلاحات

اصلاحات یا ( ثبت های ) تعدیلی  ، ثبت هایی برای تصحیح  اشتباها یا ندیده گرفتن و یا کاربرد اشتباه اصول پذیرفته نشده حسابداری توسط صاحبکار است . این کاربرگ حاوی ثبت های روزنامه ای است که حسابرسان برای تصحیح اشتباهات صورت گرفته در ثبت های حسابداری انجام می دهند .

اصلاحات طبقه بندی

اگر ثبت پیشنهادی حسابرس صرفا بر یکی از صورت های مالی اثر مالی اثر داشته باشد ، در کاربرگ اصلاحات طبقه بندی مستند می شود . مثلا در صورتی که واحد مورد رسیدگی خرید دارایی ثابت را عنوان دارایی نا مشهود در حساب ها ثبت کرده باشد ، ثبت طبقه بندی حسابرس بدهکار کردن دارایی ثابت و بستانکار کردن دارایی نامشهود خواهد بود .

اصلاحات پیشنهادی

اگر ثبت پیشنهادی حسابرسی بر بیش از یک صورت مالی اثر داشته باشد در کاربرگ اصلاحات پیشنهادی مستند می شود . اصلاحات تعدیلی و طبقه بندی در ابتدا بصورت پیشنهادی از طرف حسابرس ارائه می شود ، زیرا قضاوت نهایی حسابرس در مورد ضرورت اعمال اصلاحات در پایان حسابرسی مشخص می شود هر یک از این اصلاحات در نهایت باید در کاربرگ های حسابرسی مسد شوند .

کاربرگ نکات معوق

سرپرست تیم حسابرسی پس از بازبینی کاربرگ های تهیه شده توسط تیم حسابرسی

تهیه کاربرگ های حسابرسی

عوامل چون ماهیت کار و نوع گزارش حسابرس ، نوع و ماهیت و پیچیدگی فعالیت واحد مورد رسیدگی ، وضعیت سیستم ، ضرورت هدایت و شیوه تکنولوژی حسابرسی می تواند بر شکل و محتوای کاربرگ ها اثر بگذارد .

تکنیک های ضروری

بعنوان : هر کاربرگ باید حاوی نام صاحبکار ، عنوان کامل کاربرگ مثل ( مغابرت بانکی – بانک ملی ایران ) و تاریخ ترازنامه یا دوره مورد رسیدگی باشد.

عطف گذاری کاربرگ ها : هر کاربرگ باید عطف مشخصی برای شناسایی و بایگانی داشته باشد .

عطف متقابل : داده هایی در کاربرگ که از کاربرگ دیگری گرفته شده اند یا به کاربرگ دیگری منتقل شده اند باید با شماره ی کاربرگ ها به همدیگر عطف متقابل شوند . بیشتر برنامه های رایانه ای برای تهیه کاربرگ ها این عطف های متقابلی را بصورت الکترونیکی انجام می دهند.

علامت تیک : این علامت ها، نشانه هایی هستند ه حسابرسان برای نشان دادن مراحل مختلف کار خود یا نشان دادن این که اطلاعات اضافی راجع به آن قلم در جای دیگر در همان کاربرگ آورده شده است استفاده می کنند .

تاریخ و امضاء

تهیه کننده و بررسی کننده کاربرگ های حسابرسی باید پس از تکمیل کارشان کاربرگ ها را با قید تاریخ ، امضاء کنند .

بررسی کاربرگ های حسابرسی :

اعضاء گروه حسابرسی ، بعضی مواقع در مورد حذف یا بکارگیری روش های حسابداری در جهت ارائه منصفانه حساب ها یا کل صورت های مالی ، با هم دیگر اختلاف نظر پیدا می کنند . در چنین مواقعی اعضاء تیم رسیدگی باید با همدیگر و با متخصصان شرکت مشورت کنندتا این اختلاف نظر برطرف شود . در موسسات حسابرسی ، چندین سطح برای بررسی کاربرگ ها وجود دارد . در اولین سطح رسیدگی توسط سرپرست تهیه کننده مانند حسابرس ارشد یا مدیر انجام می شود .

پرونده های حسابرسی

دائمی : پرونده دائمی حاوی تصویر مدارک ، قراردادها ، موافقت نامه ها و کاربرگ های حسابرسی است که پیشینه واحد مورد رسیدگی را روشن می سازد و برای استفاده در حسابرسی های بعدی نگهداری می شود . پرونده های دائمی عموما حاوی اطلاعات از قبیل نمودار سازمانی ، طرح بازنشستگی ، موافقت نامه های حق امتیاز ، قراردادهای اجاره بلند مدت فهرست حساب ها ، اظهرانامه های مالیاتی سال گذشته و … برای نشان دادن محل اطلاعات در پرونده دائمی کاربرگ های پرونده جاری باید عطف متقابل مناسبی داشت باشد.

جاری : پرونده های جاری پرونده مستندات ، کاربرگ ها و تصویر مدارک لازم مربوط به حسابرسی سال جاری است . گزارش حسابرسی در هر سال به استناد مستندات و کاربرگ های موجود در پرونده جاری همان سال ، تهیه می شود . پرونده های جاری معمولا بترتیب سر فصل های صورت های مالی ، تقسیم بندی و به هر کاربرگ نیز یک شماره عطف اختصاص می یابد ، اطلاعات از طریق زنجیره عطف متقابل با یکدیگر پیوند می خورد تا بررسی کننده پرونده جاری بتواند اقلام مندرج در کاربرگ نهایی را در سایر کاربرگ ها ردیابی کند .

کنترل کیفیت :  هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که کارکنان آن الزامات ، استانداردهای حرفه ای و قانونی را رعایت می کنند و گزارش حسابرسی ، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیر مسئل کار صادر می شود .

عناصر کنترل کیفیت

الزامات اخلاقی : مدیر مسئول کار باید رعایت الزامات اخلاقی توسط اعضای گروه را ارزیابی کنند . اصول اخلاقی مثل درستکاری ، بی طرفی ، رازداری و غیره .

استقلال : مدیر مسئول کار باید در مورد رعایت شدن یا نشدن الزامات استقلال مربوط به کار حسابرسی نتیجه گیری کند وی برای این کار باید چند مورد را انجام دهد . ۱-  کسب اطلاعات مربوط اط موسسه برای شناسایی و ارزیابی  ۲- ارزیابی اطلاعات مربوط به هرگونه تخطی از سیاست ها و روش های استقلال موسسه ۳- انجام اقدامات مناسب برای رفع این گونه تهدیدات بعنوان پشتوانه این نتیجه گیری ها ۴- مستند سازی نتیجه گیری های مربوط به استقلال و هر گونه مذاکرات مربوط به موسسه.

پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی شده ویژه شامل ارزیابی موارد زیر است :

 • صداقت مالکین ، هیات مدیره
 • صلاحیت گروه حسابرسی برای اجرای کار
 • امکان رعایت الزامات اخلاقی توسط موسسه و گروه حسابرسی

تعیین گروه حسابرسی : مدیر مسئول کار باید متقاعد شود که گروه حسابرسی در مجموع توانایی ، صلاحیت و زمان لازم برای اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استانداردهای حرفه ای ، قانونی دارد و قادر به صدور گزارش حسابرسی متناسب شرایط موجود باشد .

انجام کار : مدیر مسئول باید مسئولیت هدایت ، سرپرستی و اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استاندارد های حرفه ای و مناسب بودن گزارش حسابرسی در شرایط موجود به عهده گیرد . مدیرمسئول با اگاه کردن اعضای گروه از مسئولیت های آنها ماهیت فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی ، موضوعات مربوط به خطر و مشکلاتی که ممکن است پدید آید را هدایت می کند.

سرپرستی شامل موارد زیر است

 1. پیگیری پیشرفت کار حسابرسی
 2. ارزیابی توانایی ها ، صلاحیت هر یک از افراد گروه حسابرسی ، داشتن زمان کافی توسط هر یک از انها برای انجام کار خود .
 3. توجه به مسائل عمده پدید امده در جریان کار  حسابرسی
 4. شناسایی موضوعات که به مشورت یا بررسی توسط اعضای با تجربه تر گروه حسابرسی نیاز دارد .
 5. مشاوره : مدیر مسئول کار باید مسئولیت انجام مشورت مناسب توسط گروه حسابرسی درباره موضوعات پیچیده و بحث انگیز را به عهده داشته باشد و متقاعد شود که اعضای گروه حسابرسی در جریان کار حسابرسی ، با یکدیگر و سایرین در سطوح مناسب ، درون یا برون موسسه ، مشورت لازم را به عمل آورده اند .

روش بررسی کنترل کیفیت :

روش های کنترل کیفیت با توجه به اندازه ی شرکت ، تعداد دفاتر کار و ماهیت کار از موسسه ای به موسسه ی دیگر متفاوت است ولی بررسی کنترل کیفیت کار حسابرس معمولا حاوی گفتگو با مدیر مسئول کار ، بررسی اطلاعات و گزارش حسابرسی و به ویژه ، بررسی مناسب بودن گزارش حسابرسی است .

نکات برجسته در حسابداری

 حق مسکن کارگران دو برابر شد

سرانجام با گذشت حدود یکسال و نیم از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تغییر حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان، با مصوبه امروز دولت رسما این افزایش از ابتدای مهرماه در فیش‌ها لحاظ خواهد شد. 

مفهوم اسناد پرداختنی

تعریف اسناد پرداختنی و ماهیت آن

به تعهدات ایجاد شده برای یک مؤسسه در قبال اخذ وجه نقد و یا دریافت کالا یا خدمات بدهی می گویند . پرداخت بدهی می تواند نقدی، با انتقال دارایی ها و یا انجام خدمات تسویه گردد. برخی از بدهی ها عبارت اند از:
اسناد پرداختنی: اسناد تجاری که از سوی مؤسسه به واسطۀ دریافت کالا یا خدمات صادر شده است.
حساب های پرداختنی: بدهی های مؤسسه به دیگران بابت خرید نسیه دارایی یا دریافت خدمات ازدیگران که ایجاد شده است.

وام پرداختنی: میزان بدهی مؤسسه بابت استقراض منابع مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی بانک ها ومؤسسات اعتباری و …
پیش دریافت ها: وجوهی که بابت ارائه خدمات یا کالا در آینده، از مشتریان دریافت شده است.

در زیر به تشریح اسناد پرداختنی می پردازیم.

اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود. پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. ماهیت اسناد پرداختنی بستانکار می باشد.

اصطلاح حساب های پرداختنی به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات ، در جریان عادی تجارت گفته می شود . که شامل ، خرید نسیه کالا ، مواد اولیه ، دارایی های ثابت و اثاثه اداری است .

بدهی های بهره دار نباید جزء حساب های پرداختنی طبقه بندی شود ، بلکه باید جداگانه و تحت عنوان های اوراق قرضه ، اسنادپرداختنی ، وام های با وثیقه یا قراردادهای اقساطی نشان داده شود .

 هدف از اسناد پرداختنی و موارد ثبت:
هدف از حساب :  این حساب میزان تعهدات شرکت که ناشی از خرید کالا و خدمات موضوع فعالیت اصلی شرکت می باشد را نشان می دهد.

موارد ثبت :  بهنگام خرید کالا و خدمات مرتبط با فعالیت اصلی شرکت که انتظار می رود در چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال  هرکدام طولانی تر باشد تسویه گردد و همچنین تسویه این تعهدات از محل دارائیهای جاری این حساب مورد ثبت قرار میگیرد.

اقلام مندرج و حسابهای متقابل

                   اقلام قابل درج در این حساب بشرح زیر میباشند :
بستانکار  :  مبالغ مربوط به خرید کالا و خدمات در این حساب بستانکار و حسابهای هزینه های خرید مواد و کالا و سایر هزینه های عملیاتی حسب مورد سایر حسابها بدهکار  می گردد.

                   بدهکار :  مبالغ پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات در این حساب بدهکار و حساب موجودی نقد و یا حسب مورد سایر حسابها  بستانکار می گردد.

   سایر نکات :

 1. حسابهای پرداختنی و دریافتنی قابل تهاتر با یکدیگر نمی باشند مگر اینکه مجوز قانونی و توجیه منطقی در این زمینه وجود داشته با شد.
 2. حسابهای پرداختنی تجاری با پیش دریافتها تحت هیچ شرایطی نبایستی یک کاسه شوند زیرا حسابهای پرداختنی تجاری معرف تعهدات شرکت مبنی بر پرداخت وجه در سال مالی آتی است در صورتی که پیش دریافتها معرف تعهدات واحد تجاری مبنی بر تحویل کالا در سال مالی آتی می باشد.
 3. در مواقعی ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع پیش پرداخت رقم پیش پرداخت در بدهکار حساب پیش پرداختها و بستانکار حساب  حسابها و اسناد پرداختنی (خواه تجاری یا غیر تجاری ) منظور گردد این ثبت به هیچ وجه با اصول حسابداری منطبق نمی باشد و تورم دارائیها و بدهیها را به دنبال خواهد  داشت.
 4. در صورتی که شرکت جهت انجام پیش پرداخت مبادرت به صدور چکهای مدت دار یا سایر اسناد پرداختنی بلند مدت نماید ثبت اینگونه اسناد نیز در حسابهای اسناد پرداختنی و پیش پرداختها صحیح نمی باشد در چنین حالتی بایستی ثبت انتظامی صادر و در سررسید اسناد ثبت انتظامی برگشت و ثبت پیش پرداخت انجام پذیرد.
 5. حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ارزی بایستی در پایان هر سال مالی بر اساس نرخ رسمی ارز مربوطه تسعیر و سود و زیان حاصل در سر فصل اندوخته سود و زیان تسعیر نرخ ارز ثبت شود.

سایر بدهی ها :

علاوه برحساب های پرداختنی ، سایر اقلامی که به عنوان بدهی‌های جاری طبقه بندی می گردد ، عبارت است از :

 1. کسور (قانونی) حقوق و دستمزد کارکنان ( مانند : مالیات های تکلیفی و بیمه سهم کارکنان )
 2. مالیات فروش
 3. حقوق و دستمزد مطالبه نشده
 4. سپرده های مشتریان
 5. هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

کسور قانونی حقوق و دستمزد کارکنان

از مهم‌ترین نمونه‌های کسور حقوق و دستمزد ، حق بیمه سهم کارکنان و مالیات بر درآمد است . اگر چه مقامات دولتی فرم ویژه‌ای را برای ثبت و ضبط این اقلام تعیین نکرده‌اند ، اما نسبت به تهیه مدارک مربوط به مبالغ ثبت شده و مبالغ کسر شده ازحقوق و دستمزد کارکنان تأکید دارند . مالیات‌های کسر شده از کارکنان که در تاریخ ترازنامه هنوز به وزارت دارایی پرداخت نشده ، یک بدهی است که حسابرسان باید آن را بازبینی کنند . اغلب مبالغی بابت حق عضویت در اتحادیه‌ها ، امور خیریه ، طرح های بازنشستگی ، بیمه عمر و حوادث ، پس انداز و … نیز از حقوق و دستمزد کارکنان کسر می شود .

 مالیات فروش

در بیشتر ایالات آمریکا ، واحدهای تجاری باید مالیات مقرر بر فروش کالاهای خود را از خریدار وصول کنند . اینگونه مالیات‌ها به عنوان هزینه واحد تجاری نمی باشد و خرده فروشان تنها به عنوان عامل وصول مالیات عمل می کنند . مادامی که این مالیات های وصول شده به مقامات مالیاتی کشور تحویل نشده است ، یک بدهی جاری واحد تجاری می باشد .

حقوق و دستمزد مطالبه نشده

حقوق و دستمزد مطالبه نشده ماهیتاً سوء استفاده پذیر است . از این رو حسابرسان باید نسبت به کفایت سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد مطالبه نشده توجه ویژه داشته باشند . حسابرسان حساب حقوق و دستمزد مطالبه نشده را به دو منظور رسیدگی می کنند :

 • مانده بستانکار این حساب معرف تمام حقوق و دستمزد مطالبه نشده در هر نوبت پرداخت است .
 • اقلام بدهکار این حساب نشانه تنها پرداخت های مجاز به کارکنان ، پرداخت به صندوق دولت طبق مقررات یا برگشت مبالغ به حساب وجوه نقد عمومی شرکت است .

سپرده های مشتریان

بسیاری از مؤسسات خدمات عمومی و شرکت های حمل و نقل نیز ممکن است به منظور تضمین دریافت وجه صورتحساب های خود یا برگشت صحیح تجهیزات قرض داده شده به مشتریان ، سپرده ای از مشتریان خود دریافت کنند . حسابرسان باید روش‌های پذیرش و برگشت این گونه سپرده ها را بررسی کنند و هرگونه نارسایی در سیستم کنترل داخلی مربوط را افشاء نمایند . به عنوان یک قاعده کلی ، حسابرسان معمولاً اقدام به دریافت تأییدیه مستقیم برای سپرده‌ها نمی‌کنند . اما دریافت تأییدیه در مواردی که مبالغ سپرده ها ، عمده است یا سیستم کنترل داخلی ضعیف و نارسا می‌باشد ، اقدامی مفید است .

هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

بیشتر هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ، معرف تعهدات کالا و خدمات دریافتی پیش از تاریخ ترازنامه است که در دوره بعد باید پرداخت شود . انواع هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده عبارتند از :

 عوارض و مالیات مستغلات

عوارض و مالیات‌های مستغلات از لحاظ تعدد پرداخت طی دوره اندک بوده ، اما از لحاظ مبلغ عمده می باشند . از این رو تجزیه و تحلیل کلیه عوارض و مالیات های مستغلات طی سال در کاربرگ‌های حسابرسی درج می شود . پرداخت عوارض و مالیات ها باید با بازرسی برگ‌های تشخیص صادر شده توسط مقامات ذیصلاح قانونی و مدارک پرداخت مربوط ، بازبینی گردد

حقوق و دستمزد پرداختنی

ناخالص حقوق و دستمزد پرداختنی تقریباً در تمام ترازنامه‌ها وجود دارد . درستی مبالغ ذخیره شده از لحاظ تعیین مجموع بدهی‌های شرکت و همچنین مطابقت درآمد و هزینه‌ها حائز اهمیت است . حسابرسان پرداخت‌های انجام شده در اولین نوبت پرداخت در دوره بعد را مورد بررسی قرار می‌دهند تا از نبود حقوق و دستمزد پرداختنی ثبت نشده درتاریخ ترازنامه اطمینان یابند .

مثال  ۱– خرید نسیه کالا (خدمات) به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال از شرکت یزدان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶:

در این مرحله در سند  ثبت زیر انجام می‎شود:

حساب موجودی مواد و کالا/موجودی کالا                                                     ۲۰۰،۰۰۰

         حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت یزدان               ۲۰۰،۰۰۰

مثال ۲– پرداخت طلب شرکت یزدان طی وجه نقد و چک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹:

در این مرحله شرکت آلفا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ و ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ به صندوق‎دار شرکت یزدان ارائه داده است (پرداخت و صدور چک از حساب بانک صادرات خریدار انجام شده است). در سند تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ثبت‎های زیر انجام می‎شود:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت یزدان   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

                      موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک صادرات               ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

                      حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات           ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

                      حساب‎ها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات           ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

 میزان دستمزد یک حسابدار

شغل حسابداری یکی از مشاغل سنگین و پر دردسر بازار کار می باشد و  ممکن است برای بسیاری خسته کننده نیز باشد . متاسفانه استخدام غیر حسابداران در رشته حسابداری بسیار بالاست و این امر باعث می شود رد بعضی از موارد میزان دستمزد ها نوسان زیادی داشته باشد . برای کسی که تازه در رشته حسابداری وارد می شود و میخواهد تجربه کسب کند میزان حقوق و دستمزد تاثیر چندانی ندارد اما موضوع مهمی که این روز ها در بسیاری از محیط های کاری دیده می شود این است که مدیران استدلال می کنند که فلان شرکت حسابدار گرفته با این دستمزد و فلان .

روی صحبتم با آن دسته از تازه حسابدارانی است که جدید وارد این رشته می شوند ، خواهشا ارزش کار خودت و بقیه همکارانت را پایین نیار  و موقع استخدام میزان دستمزدی را که مرسوم است در این رشته را شرط قرار بده .بسیاری از دوستان و حسابداران وقتی برای اشتغال به شرکتها و مؤسسات مراجعه می کنند نمی دانند به چه عنوانی استخدام خواهند شد و یا اگر هم به آنها بگویند که عنوان شغل در امور مالی آن شرکت چیست. باز هم دوستان عزیز شرح وظایف آن شغل و اعمالی را که بایستی انجام دهند نمی دانند و از همه مهم تر قیمت و بهای خدمات خود را هم نمی دانند ! و این مطلب خیلی خیلی به شخصیت و تخصص شما ضربه خواهد زد.

کسی که قیمت و بهای کار خود را نداند و از جملاتی مثل : توافقی !! فرقی نمی کند !! شما بفرمایید !!! طبق اصل حقوقی شرکت !!! وو…… استفاده کند و در رزومه خود بنویسد / ارزش کار تخصصی و ارزش شخصیتی خود را زیر سوال خواهد برد.

در این قسمت قصد داریم انواع پست ها و مشاغل حسابداری و مالی را بررسی نموده و شرح وظایف هر کدام را تشریح و میزان حقوق و دستمزدی را که شما حسابداران عزیز بایستی از کارفرما بخواهید را برای دوستان گرامی بازگو نماییم تا بدانید وقتی در پستی از پست های مالی و حسابداری مؤسسه ای قرار گرفتید بایستی چه کارهایی را که در حوزه ی فعالیت شماست انجام دهید و چه میزان حقوق درخواست نمایید .

توضیح مهم : (جدول زیر میزان تقریبی دستمزد حسابداری را در شهر های غیر از مراکز استان بیان می کند ولی در مراکز استان ها ۱ الی ۱٫۵ میلیون تومان به این مبالغ اضافه نمایید . این مبالغ تقریبی است و برای سال ۱۳۹۵ ارزیابی شده اند البته بسیار واضح است که حقوق و دستمزد کارمندان در بسیاری از مواقع بین کارمند و کارفرما به صورت توافقیست اما دوستان و همکاران گرامی بدانند که نرخ شغل های حسابداری ذیل در همین حد است و علم و دانش و تخصص خود را که سالها و با مشقات و صرف هزینه های بسیار بدست آورده اند را ارزان ارائه ندهند )

این پست ها و مشاغل مختلف مالی عبارتند از ( ۱۳۹۵ )  :

عنوان شغلی میزان تحصیلات سوابق کاری حداقل حقوق حداکثر حقوق
کمک حسابدار دیپلم یا لیسانس حسابداری زیر ۳ سال ۱٫۵ میلیون تومان ۲٫۵ میلیون تومان
حسابدار فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری ۵ سال ۱٫۵ میلیون تومان ۲٫۵ میلیون تومان
حسابدار مالی لیسانس حسابداری ۵-۷ سال ۲٫۵ میلیون تومان ۳ میلیون تومان
حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری ۵-۷ سال ۲٫۵ میلیون تومان ۳ میلیون تومان
حسابدار فروش لیسانس حسابداری ۳-۵ سال ۱٫۲ میلیون تومان ۱٫۸ میلیون تومان
حسابدار انبار لیسانس حسابداری ۳-۵ سال ۱٫۲ میلیون تومان ۱٫۸ میلیون تومان
حسابدار ارشد لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری ۵-۷ سال ۲٫۸ میلیون تومان ۳٫۴ میلیون تومان
رئیس حسابداری لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری ۸ سال ۳٫۵ میلیون تومان ۴٫۵ میلیون تومان
مدیر مالی فوق لیسانس حسابداری ۱۰-۱۵ سال ۵ میلیون تومان ۷ میلیون تومان
مدیر ارشد مالی
فوق لیسانس یا دکترا حسابداری یا مالی
۱۰-۱۵ سال ۸ میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان
حسابرس داخلی فوق یا لیسانس حسابداری ۱۰ سال ۵ میلیون تومان ۸ میلیون تومان
سرپرست حسابرسی فوق یا لیسانس حسابداری ۱۰ سال ۷ میلیون تومان ۱۲ میلیون تومان
مدیر حسابرسی داخلی فوق یا لیسانس حسابداری ۱۰ سال ۸ میلیون تومان ۱۲ میلیون تومان
 • این مبالغ تقریبی است / اما بسیار نزدیک به واقعیت و ممکن است در برخی از شرکتها کمی بالا و پایین داشته باشد / اما به هر صورت نوسان هر رنج از حقوق بیان شده بیشتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نخواهد بود .
 • هیچگاه در رزومه خود ننویسید ( طبق قانون کار ) و به هیچ عنوان این جمله را از کارفرما نپذیرید چون قانون کار و حداقل آن که هر ساله تعیین می شود برای کارگران ساده و بی تخصص و غیر دانشگاهی است نه برای شما که کارشناس و کارشناس ارشد هستید و ۴ الی ۶ یا ۸ سال در دانشگاه کسب تخصص نموده اید و بعضا هم طراز مهندسین و یا بالاتر از مهندسین هستید و دارای تخصص حسابداری و مالی

اسناد دریافتنی و ثبت های آن

اسناد دریافتنی زیر مجموعه دارایی ها می باشد و در حسابداری وجوه نقد به عنوان دارایی جاری ثبت می گردد . اسناد دریافتنی شامل چک و سفته  می باشد اماامروزه در مبادلات تجاری به شکل گسترده ای از چک استفاده می‌‎شود. در این مبادلات معمولا نوعی از بدهی یا طلب به نوع دیگری از آن تبدیل می‌‎شود.به عنوان مثال با دریافت چک از شخصی که به ما بدهکار می‎باشد نوع بدهی وی از حساب دریافتنی به اسناد دریافتنی تغییر می‎یابد. این بدهی تا زمان وصول چک یا تسویه مبلغ بدهی وجود دارد و شخص بدهکار ملزم به پاس کردن چک و یا پرداخت وجه در قبال چک ارائه شده می‎باشد.

در این مقاله ثبت‎های حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش داده می‎شود.

مرحله اول – فروش کالا یا ارائه خدمات به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکت آلفا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶:

در این مرحله شرکت آلفا در سند تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ به میزان مبلغ فاکتور بدهکار و حساب فروش بستانکار می‎شود.

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا       ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

                   فروش و درآمد – فروش کالا                                                      ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

نکته: با توجه به فعالیت اصلی شرکت که فروش مواد اولیه می‎باشد، رویداد فوق در حساب‎های دریافتنی تجاری ثبت شد.

مرحله دوم – دریافت وجه یا چک از شرکت آلفا بابت بدهی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹:

در این مرحله شرکت آلفا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ و ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ به صندوق‎دار شرکت ارائه داده است. در سند تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ثبت‎های زیر انجام می‎شود:

موجودی نقد و بانک – موجودی بانک‎ها – بانک ملت                               ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

           حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا          ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مرحله سوم – اقدام جهت وصول چک و یا واگذاری چک به اشخاص دیگر:

به دو شکل می‎توان نسبت به وصول چک مذکور اقدام نمود. در حالت اول چک تا زمان سررسید نزد صندوق‎دار شرکت باقی‎ می‎ماند و در زمان سررسید جهت وصول به بانک ارائه شده و پس از وصول، وجه آن به حساب شرکت واریز می‎شود. در حالت دوم چک معمولا زود تر از سررسید توسط دارنده به بانک ارائه می‎شود و بانک با استفاده از سیستم کلر نسبت به وصول و واریز مبلغ چک به حساب واگذارنده اقدام می‎نماید.

نکته: بابت چک‎های سررسید گذشته نیز می‎توان از این روش استفاده نمود.

روش دیگر استفاده از چک که به شدت مرسوم می‎باشد، واگذاری چک توسط دارنده آن بابت بدهی یا سایر موارد، به شخص دیگری واگذار می‎باشد.

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ شرکت فروشنده چک ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی را به شرکت بتا بابت تسویه بدهی پرداخت کرده است. ثبت حسابداری این رویداد به شکل زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد پرداختنی – حساب‎های پرداختنی تجاری – شرکت بتا    ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

              حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ نیز چک ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی جهت وصول به بانک ملت شرکت ارائه شده است. ثبت حسابداری این رویداد نیز به شکل زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد در جریان وصول        ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

         حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق – شرکت آلفا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

در صورتی که چک به صورت مستقیم وصول و به حساب بانک واریز شده باشد می‎توان از ثبت واگذاری صرف نظر کرده و مستقیما حساب بانک را بدهکار و حساب‎ اسناد دریافتنی را بستانکار نمود.

مرحله چهارم – وصول یا برگشت چک‎ها:

 در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ چک ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ارائه شده به شرکت بتا پاس می‎شود که در این حالت نیازی به ثبت سند در خصوص چک پاس شده نمی‎باشد.

اما چک ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی واگذار شده به حساب ما به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ برگشت خورده و به شرکت عودت می‎شود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

              حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد در جریان وصول            ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

مرحله پنجم – رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالت‎های زیر روی دهد:

حالت اول – چک برگشتی به شرکت بتا تحویل داده می‎شود و به ازای آن چک جایگزین دریافت می‌شود و یا مبلغ آن به حساب واریز می‎شود.

ثبت تحویل چک برگشتی به شرکت بتا به شرح زیر می‎باشد:

حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا       ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

          حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا     ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

دریافت چک جایگزین و یا واریز وجه به حساب بانک شرکت آلفا نیز مانند روال ذکر شده در مقاله انجام می‎شود.

حالت دوم – چک برگشتی توسط شرکت بتا تامین وجه شده و مجددا شرکت آلفا نسبت به وصول آن اقدام کند. در این حالت ثبت واگذاری و وصول چک مطابق مراحل فوق انجام می‎شود.

حالت سوم – مبلغ چک برگشتی توسط شرکت بتا اصلاح و پشت نویسی شده و مجددا با مبلغ جدبد جهت وصول در اختیار شرکت آلفا قرار می‎گیرد. در این حالت با توجه به مبلغ جدید ثبت دریافت چک و مراحل بعدی آن انجام می‎شود.

حالت چهارم – چک قابل وصول نبوده و دریافت مطالبات از شرکت بتا امکانپذیر نیست:

در این حالت ابتدا هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده و ثبت مربوطه به شرح زیر انجام می‎شود:

هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

         ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – شرکت بتا                     ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

پس از انجام پیگیری لازم و اطمینان قطعی از عدم دریافت طلب، در صورتی که چک برگشتی به شرکت بتا عودت نشده باشد ثبت زیر صادر می‎شود:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – شرکت بتا                           ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

           حساب‎ها و اسناد دریافتنی – اسناد برگشتی نزد صندوق – شرکت آلفا            ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

در صورتی که چک به شرکت بتا عودت داده شده باشد ثبت زیر انجام می‎شود:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – شرکت بتا                 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

           حساب‎ها و اسناد دریافتنی – حساب‎های دریافتنی – شرکت آلفا     ۴۰/۰۰۰/۰۰۰


 چه تفاوتی بین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره وجود دارد؟

مدیر غیر موظف ( Non-executive director) عضو غیر موظف هیئت مدیره یا مدیر غیر اجرایی، در شرکت‌های سهامی، به مدیرانی اطلاق می‌گردد، که تنها مسئولیت ناشی از عضویت در هیئت مدیره شرکت را برعهده داشته و در شرکت حضور فیزیکی و مسئولیت اجرایی ندارند.

مدیران غیر موظف، تنها در ساعات تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور دارند و اغلب بعنوان مشاور مدیران ارشد عمل می‌نمایند و ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران به مثابه وکیل شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات مصوب و اساسنامه شرکت اجرا می‌نمایند.

اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند .

اعضای غیر موظف هیئت مدیره: اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و بجز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند.

رابطه اعضای غیر موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هیئت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری برکنار گردند نمی توانند بابت عضو مذکور به مراجع مشمول قانون کار رجوع کنند.وصرفا حق حضور می گیرند.همچنین می توان درصدی از سودخالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره اعم از موظف یا غیر موظف تعیین نمود.

اعضای موظف هیئت مدیره:به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت درهیئت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد. ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آنکه پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیئت مدیره تصدی داشته باشد.


ﻧﮑﺎت ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎبها

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ :

 1. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ۲۹ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ‏( ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﻮﺩ ‏)
 2. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﻼﻑ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 3. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﺛﺒﺖ ﺩﺭﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 4. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 5. ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ -ﺁﺏ ﻭﺑﺮﻕ – ﻛﺎﺯ -ﺗﻠﻔﻦ – ﺍﺟﺎﺭﻩ – ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣبلغ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 6. ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﺯﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ
 7. ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ جدﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎلی
 8. ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ‏( ﺍﮔﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‏)
 9. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 10. ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﺯﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺣﻬﺖ ﺗﺮﺍﻧﺎﻣﻪ
 11. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
 12. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩﻭﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
 13. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 14. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻃﺒﻖ ﻗﺎنوﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
 15.   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
 16. گزینه برای تطبیق سیستم حسابداری با مالیات

فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حسابها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد

 1. کنترل سند حقوق و دستمزد
 2. کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
 3. کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
 4. کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
 5. کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
 6. – کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
 7. کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
 8.  کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
 9. کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
 10. کنترل حساب ذخیره مالیات
 11. کنترل حساب سایز ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
 12. کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
 13. کنترل و تطبیق گزارشات مربوط به صورت معامالت فصلی
 14. کنترل وضعیت معافیتها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
 15. کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
 16. کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

نکاتی مهم پیرامون سرقفلی

حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است.

سرقفلی دارایی نامشهودی که درنتیجه اکتساب یک شرکت توسط شرکت دیگر به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی ایجادشده، سرقفلی گفته می‌شود. ارزش برند شرکت، مشتریان وفادار زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب با کارکنان و هر نوع اختراع، حق کپی‌رایت یا تکنولوژی اختصاصی، نشان‌دهنده سرقفلی است.
سرقفلی به‌عنوان دارایی نامشهود در نظر گرفته می‌شود زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست.
حساب سرقفلی در ترازنامه، در بخش دارایی‌های شرکت، منعکس می‌شود.

مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است.

از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.
این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می‌برد.

سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد.
این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند.
در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است.
در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد. تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

9 دیدگاه دربارهٔ «نکات حسابداری و حسابرسی»

 1. ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد رو میشه توضیح بدید کد ۲ یا ۵ باید ثبت سند بزنیم

 2. احتراما خواهان نوشتن یه مقاله در مورد حسابداری صنعتی هستم شما می تونید به من کمک کنید؟

 3. مقاله ای در رابطه با استهلاک و استهلاک انباشته داشتم امکان بررسی از صحت آن رو انجام می دید

 4. با سلام و احترام مقاله ای در رابطه با استهلاک و استهلاک انباشته نوشتم و می خواستم از صحت مباحثم مطمئن بشم شما بررسی می کنید؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *