به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
مالیات

معافیت و جرائم مالیاتی

جرائم و انواع معافیت های مالیاتی

از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ رویکرد معافیت های مالیاتی تغییر یافته و در اغلب موارد معافیت های با مالیات به نرخ صفر جایزگزین شده است.

در این روش مودیان به کلیه تکالیف مالیاتی، مشابه سایر مودیان، عمل نموده و سازمان امور مالیاتی پس از تعیین درآمد مشمول مالیات،مالیات را با نرخ صفر محاسبه می کند.

 1. طبق بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر ق.م.م تسلیم اظهارنامه مالیاتی( شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) و دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) ق.م.م رد موعد مقرر قانونی، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشمول مالیاتی برای اشخاص حقوقی (اعم از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و یا سایر مناطق کشور ) می باشد.
 2. مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد های ابراز شده و به درآمدهای کتمان شده تعلق نمیگیرد۰

اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت خود حسب مورد می توانند از معافیت های مالیاتی ق.م.م که برخی از آن ها در جدول زیر درج شده است استفاده نمایند.استفاده از هر یک از معافیت های زیر منوط به رعایت شرایط مندرج در  ماده قانونی مربوط می باشد.

ماده قانونی ۱۳۲ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص قوقی غیر دولتی، درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری.

ماده قانونی ۱۳۳ صد در صد(۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها .

ماده قانونی ۱۳۴ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و همچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی .

ماده قانونی ۱۳۸ مکرر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار برای تامین کنندگان اورده ی نقدی جهت تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی .

ماده قانونی ۱۳۹ موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتنی نقدی و غیر نقدی اماکن متبرکه به تشخبص سازمان اوقاف و امور خیریه، کمکها و هدایای دریافتنی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر، صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان ها و صندوق های بیمه، مدارس علوم دینی، نهاد های انقلاب اسلامی، در آمد اشخاص از محل وجوهات شرعی، فعلیت های مذهبی، فعالیت های موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، انجمنهای مذهبی وابسته به اقلیتهای دینی، فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از مراجع ذیربط .

ماده قانونی ۱۴۱ ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالا های غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰% صادرات مواد خام .

ماده قانونی ۱۴۲ درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوط .

ماده قانونی ۱۴۳ ۱۰% مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاها در بورس کالا و ۱۰ % مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته شده اند و همچنین ۵% مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده اند .

ماده قانونی ۱۴۵ سود دریافتی از سپرده ها، اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی و خزانه

تشویقات مالیاتی

 1. مودیانی که تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد، ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند. معافیت از ۸۰% جرایم متعلقه مقرر در ق.م.م .
 2. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان ردیف ۱ فوق الذکر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگه قطعی مالیات معافیت از ۴۰% جرایم متعلقه مقرر در ق.م.م .
 3. پردخت علی الحساب بابت مالیات بر عملکرد در هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در ق.م.م جایزه ای معادل ۱% مبلغ پرداختنی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر

معافیت و جرائم مالیاتی

جرایم مالیاتی

 • پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ازاء هر ماه ۵/۲ % مالیات جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد به ازاء هر ماه ۵/۲ % مالیات .
 • عدم تسلیم اظهارنامه جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ ۴۰% مالیات متعلق( غیر قابل بخشودگی) جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد %۳۰ مالیات متعلق( غیر قبل بخشودگی) .
 • کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی در اظهارنامه تسلیمی جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ ۴۰% مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی ( غیر قابل بخشودگی) جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد ۳۰% مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی ( غیر قابل بخشودگی) .
 • عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد مذکور .
 •  رد دفاتر قانونی جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ ۱۰% مالیات متعلق .
 •  عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق ظرف معلت مقرر جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴  ۲% حقوق پرداختی جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد ۲% حقوق پرداختی .
 •  عدم ارسال صورت یا فهرست یا قرارداد های پیمانکاری( ماده ۱۰۴ ق.م.م ) جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴  ۱% مبلغ کل قرارداد .
 •  عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات تکلیفی( موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷) ظرف مهلت مقرر جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴  ۲۰% مالیات پرداخت نشده جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد  ۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۵/۲ % مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سر رسید پرداخت .
 •  عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م( پیش از اصلاحیه مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۴) ظرف مهلت مقرر جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴  ۲۰% مالیات پرداخت نشده .
 •  عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله، یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ ۲% مبلغ مورد معامله جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد ۲% مبلغ مورد معامله .
 •  عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده و قرارداد ها در سامانه مربوط در مهلت مقرر  ( موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ) جریمه متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۴ ۱% مبلغ معاملات جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد ۱% مبلغ معاملات .
 • عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده ۲۷۲ در  مهلت مقرر جریمه متعلقه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد ۲۰% مالیات متعلق .

در آخر اینکه شما می توانید جهت دریافت خدمات مالی و مالیاتی و مشاوره مالیاتی با مجموعه اقتصاد قرن در ارتباط باشید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

9 دیدگاه دربارهٔ «معافیت و جرائم مالیاتی»

  1. سلام وقت بخیر عدم ارائه اظهارنامه عملکرد مشمول ۳۰% مالیات تعلق گرفته میباشد که جزو جرائم غیر قابل بخشودگی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *