جاری شرکا

حساب جاری شرکا چیست ؟

 _ حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.

 
_ حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.
 
_ در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.
 
_ حساب جاری شرکاء  یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.
 
_ علت متورم شدن حساب جاری شرکاء ؟
 
در برخی از شرکت ها گردش حساب جاری شرکاء  بسیار زیاد می باشد، مخصوصا شرکت هایی که برای کتمان قسمتی از عملیات خود که مستلزم ورود و خروج نقدینگی می باشند از این حساب استفاده می نمایند.
 
گردش بالا و متورم شدن حساب جاری شرکاء می تواند سوال برانگیز باشد. این حساب باید با تجزیه و تحلیل فراوان و به موازات سایر حساب‌های مرتبط  مورد رسیدگی حسابرسان و ممیزان قرار گیرد.
خواندن 376 دفعه