به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابداری مالی مالیاتی

مالیات بر درآمد حقوق

ماده ۸۲- در آمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره – در آمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بردر آمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳- در آمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حفرق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره- در آمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود: الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد (۲۰) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود. ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد( ۱۰٪) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵٪) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

ماده ۸۵ – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۶) این قانون تا مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معاف، و تا ۴۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال مشمول ۱۰٪ مالیات، و از مبلغ ۴۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال تا ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۵٪ مالیات، و از ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشمول ۲۰٪ مالیات، و از ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشمول ۲۵٪ مالیات حقوق و نسبت به مازاد ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۵٪ مشمول مالیات حقوق می باشد.

ماده ۸۶- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۶) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰) می باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۹) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده ۸۷- اضافه پرداختی بابت مالیات بر در تها۔ حقوق مطبق مقررات این قانون مسترد خواهد. نما۔ مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگی۔ از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه فرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور دو خفف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کنند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند. ماده ۸۹- صدور پروانه خروج از کشور با تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی با تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلت به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند.

حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

خدمات مالیاتی

ماده ۹۱ – در آمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است

 1. رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
 2. رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
 3. کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع با موسسات بین المللی مذکور
 4. کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسول گریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به در آمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل
 5. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و باز خرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 6. هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 7. حذف شد.
 8. مسکن واگذاری در محل کار گاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.
 9. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
 10. عیدی سالانه با پاداش آخر سال جمعه معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون
 11. خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.
 12. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 13. مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون
 14. در آمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به آزادگان

ماده ۹۲-پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود .

تبصره – حذف شد.

امیدواریم که این مقاله از شرکت حسابداری اقتصاد قرن برای شما مفید بوده باشد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *